Spojte sa s nami:

“Čierne” alebo neoprávnené podnikanie – aký je postup, ako a kde ho nahlasovať?

Novinky

“Čierne” alebo neoprávnené podnikanie – aký je postup, ako a kde ho nahlasovať?

Podnikanie je činnosťou, pri ktorej je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia slovenského právneho poriadku, najmä zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len “Živnostenský zákon”) a na ktorú je potrebné získať príslušné oprávnenie. Podľa Živnostenského zákona ide o tzv. osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Odporúčame :  Čo má obsahovať pracovná zmluva? Radí odborník JUDr. Lenka Katríková

Podnikanie bez živnostenského oprávnenia

Pokiaľ fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje činnosť bez živnostenského oprávnenia dopúšťa sa neoprávneného podnikania, ktoré je v zmysle ustanovení Živnostenského zákona sankcionované pokutou. Pokutu je oprávnený uložiť okresný úrad v sídle kraja.

Jej výška závisí od druhu živnosti, ktorej sa neoprávnené podnikanie týka. Pokiaľ budeme hovoriť o voľnej živnosti, živnostenský úrad môže uložiť pokutu až do 1 659 eur, v prípade remeselnej a viazanej môže byť uložená pokuta až do výšky 3 319 eur.

Konanie o uložení pokuty môže okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, iniciovať do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní osoby dozvedel, z objektívneho hľadiska však môže konanie začať najneskôr do 5 rokov, keď došlo k porušeniu povinnosti. Pokuty sa následne stávajú príjmom štátneho rozpočtu.

Podozrenie na neoprávenné podnikanie

Pokiaľ máte podozrenie, že osoba vykonáva neoprávnene podnikateľskú činnosť, bude potrebné adresovať podnet priamo okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania. Ten následne vykoná kontrolu, ktorej predmetom bude dodržiavanie povinností v zmysle Živnostenského zákona.

V rámci okresného úradu v sídle kraja vykonávajú kontrolnú činnosť zamestnanci tzn. kontrolóri, a to podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len “Zákon o kontrole v štátnej správe”). Oprávnenia a povinnosti pracovníkov pri výkone kontrolnej činnosti sú upravené priamo v ustanovení § 11 Zákona o kontrole v štátnej správe.

O výsledku kontroly vypracujú pracovníci protokol. Pokiaľ by sám okresný úrad živnostenský odbor mal za to, že došlo k spáchaniu trestného činu, postúpi vec príslušným orgánom činným v trestnom konaní.

Neoprávnené podnikanie ako priestupok

Neoprávnené podnikanie je tiež priestupkom v zmysle ustanovenia § 24 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len “Zákon o priestupkoch”). Ide o tzv. priestupok na úseku podnikania, ktorého sa môže dopustiť ten, kto neoprávnene vykoná zárobkovú činnosť. Za tento priestupok môže byť uložená pokuta až do výšky 331 eur, ale aj zákaz činnosti až do jedného roka.

Pri prejednávaní priestupku sa bude postupovať podľa Správneho poriadku. V zmysle ustanovenia § 52 Zákona o priestupkoch, priestupky na úseku neoprávneného podnikania prejednávajú okresné úrady v územnom obvode ktorého bol priestupok spáchaný.

Okrem vyššie uvedeného je možné podať aj trestné oznámenie, nakoľko neoprávnené podnikanie zakladá skutkovú podstatu trestného činu “neoprávneného podnikania” podľa ustanovenia § 251 Trestného zákona.

V prípade neoprávneného podnikania je možné uložiť trest odňatia slobody na jeden rok, ak sa neoprávnene podniká v malom rozsahu. Horná hranica trestnej sadzby je osem rokov, ak sa spôsobí škoda väčšieho rozsahu. Trestné oznámenie môžete podať ktorémukoľvek policajtovi alebo prokutátorovi.

Odporúčame :  Peter Tomčány: Doklady v podnikaní

 

Zobraziť všetky články od Veronika Michalíková


O autorovi

JUDr. Veronika Michalíková, MBA – je advokátkou a spoločníčkou v advokátskej kancelárii A|K|M|V.

A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o. poskytuje právne služby pre domácich klientov na celom území Slovenskej republiky. Značná časť agendy je venovaná aj poskytovaniu právnych služieb zahraničnej klientele. Zameriava sa predovšetkým na oblasť obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností, občianskeho práva, imigračného práva, pracovného práva, práva nehnuteľností, ako aj dopravného práva.

Kontakt:www.akmv.sk / mail: office@akmv.sk mobil: +421 915 046 749

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch