Spojte sa s nami:

Dodanie nábytku, ktorého časť sa napevno nainštaluje na stenu v miestnosti a časť je voľne stojaca. #účtovnícky seriál 2

Novinky

Dodanie nábytku, ktorého časť sa napevno nainštaluje na stenu v miestnosti a časť je voľne stojaca. #účtovnícky seriál 2

Platiteľ na základe jednej objednávky dodáva inému platiteľovi nábytok na zariadenie kancelárií  (prípadne iných miestností – obývačiek, kuchýň), z ktorého časť napevno inštaluje na stenu príslušnej miestnosti (police, vitríny atď..) a časť dodávky tvorí voľne stojaci nábytok (napr. stoly, stoličky  a pod.).

Odporúčame :  Ivana Glazelová: Výdavky na stravovanie u SZČO

Pomer inštalovaného a voľne stojaceho nábytku je variabilný, ale v prevažnej miere je cena inštalovaného nábytku vyššia ako cena voľne stojaceho nábytku. Inštalácia kuchynských liniek patrí do divízie 43.32. klasifikácie CPA – Stolárske inštalačné práce.

Platiteľ sa pýta, akým daňovým režimom bude fakturovať dodávku nábytku, z ktorého časť inštaluje na stenu miestnosti a časť je voľne stojaca? Jedná sa o dve rovnocenné plnenia, a to dodávku nábytku s inštaláciou, ktorú platiteľ bude fakturovať s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH a dodávku nábytku bez inštalácie, ktorú bude fakturovať v bežnom režime s DPH?

Stanovisko Finančnej správy

Podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH je osobou povinnou platiť daň platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia uvedeného v tomto ustanovení od iného platiteľa dane. Prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia podľa cit. ustanovenia podlieha dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou podľa klasifikácie CPA.

V metodickom pokyne k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH sa uvádza postup, ak je v rámci uzatvoreného zmluvného vzťahu predmetom dodania viacero plnení, ktoré spĺňajú charakter jedného zloženého plnenia, pričom prenos daňovej povinnosti sa má uplatniť na plnenie ako celok v prípade, ak hlavnou službou, ktorá určuje charakter poskytnutého plnenia, je služba stavebných prác zaradená do sekcie F klasifikácie CPA.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v prípade dodania nábytku s jeho inštaláciou je irelevantné uvažovať o hlavnom a vedľajšom plnení v nadväznosti na skutočnosť, či hlavné plnenie je stavebnou prácou zaradenou do sekcie F klasifikácie CPA. Je nepochybné, že v prípade dodania nábytku ide o dodanie tovaru.

Dodanie nábytku za účelom zariadenia kancelárie, či už ide o dodanie voľne stojaceho nábytku alebo nábytku pripevneného k stene, predstavuje rovnocenné plnenia v rámci jedného plnenia (zariadenie kancelárie), na ktorom sa platitelia dane dohodli. Tieto plnenia je potrebné klásť na rovnakú úroveň, pretože sú jedna pre druhú nevyhnutné na dosiahnutie celkového plnenia, ktorým je zariadenie kancelárie.

Na základe uvedeného sa nemožno domnievať, že jednu z nich treba považovať za hlavné plnenie a druhú za vedľajšie (C 44/11 Deutsche Bank AG).

Okrem toho je potrebné uviesť, že osobou povinnou platiť daň vo všeobecnosti je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Výnimku z tohto základného pravidla predstavuje okrem iného prípad uvedený v § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že obmedzenie uplatnenia výnimky zo všeobecného pravidla v oblasti DPH na konkrétne a špecifické aspekty je koherentné so zásadou, podľa ktorej výnimky alebo odchýlky je potrebné vykladať reštriktívne (C-395/11 BLV Wohn-und Gewerbebau GmbH, bod 41). Toto obmedzenie však musí byť primerané  a nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa. Cieľom úpravy § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH je, aby daň pri dodaní tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak montáž alebo inštalácia spadajú do sekcie F klasifikácie CPA, platil zákazník, ktorý je platiteľom dane.

Odporúčame :  Certifikovaný Daňový špecialista 2019. Intenzívny kurz daňových zákonov zameraný na prax

V danom prípade teda ide o dodanie tovaru, v rámci ktorého sa časť tovaru inštaluje spôsobom, že sa napevno inštaluje na stenu miestností. Subkategória 43.32.10 klasifikácie CPA (Stolárske inštalačné práce) okrem iného zahŕňa zhotovovanie vstavaných skríň alebo inštaláciu kuchynských liniek, a na druhej strane vylučuje montáž samostatne stojaceho nábytku.

Prenosu daňovej povinnosti podlieha dodanie tovaru s inštaláciou v prípade, ak inštalácia patrí do sekcie F klasifikácie CPA. Zákon o DPH neustanovuje, v akom rozsahu musí byť vykonávaná inštalácia alebo montáž v rámci dodávaného jedného komplexného plnenia, ktorá spadá do sekcie F klasifikácie CPA, aby mohol/nemohol byť uplatnený prenos daňovej povinnosti na zákazníka.

Preto, ak sa v rámci dodania zariadenia kancelárie ako jedného plnenia poskytuje aj montáž alebo inštalácia nábytku, ktorá je obdobná, ako je montáž alebo inštalácia vstavaných skríň alebo kuchynskej linky, potom sa na celé dodanie zariadenia kancelárie uplatní ustanovenie § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH.

Pokiaľ je však v rámci jedného komplexného plnenia vykonávaná inštalácia nábytku na stenu napríklad len z bezpečnostných dôvodov a táto inštalácia svojim charakterom nie je podobná zhotoveniu vstavaných skríň alebo inštalácii kuchynských liniek, potom platiteľ dane prenos daňovej povinnosti na zákazníka neuplatní.

Na druhej strane, ak sa zmluvné strany dohodnú na dvoch samostatných dodávkach, z ktorých jedna je dodanie voľne stojaceho nábytku (stoly, stoličky) a druhá je dodanie nábytku s inštaláciou, potom prenosu daňovej povinnosti by podliehala dodávka nábytku s inštaláciou, pokiaľ táto inštalácia patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Odporúčame :  Oprava základu dane pri oneskorenom dobropise, ktorý je vystavený na inú sumu. #účtovnícky seriál 1

 

Zobraziť všetky články od CUS – Centrum účtovníkov Slovenska


O autorovi:

Tento článok vznikol v spolupráci s CUS – Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.

Už 15 rokov pripravujeme odborné školenia pre ekonómov, účtovníkov a mzdárov. Náš tím profesionálnych lektorov je zárukou, že potrebné informácie o zmenách legislatívy sa k vám dostanú včas a v zrozumiteľnej forme. Každé jedno odborné školenie vysielame aj naživo cez internet, aby ste sa k nám mohli pridať kdekoľvek na Slovensku.

Kontakt: www.cus.sk

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch