Spojte sa s nami:

GDPR: Facebook vs fotografie zamestnancov. Škola dostala pokutu za bývalého zamestnanca

GDPR

GDPR: Facebook vs fotografie zamestnancov. Škola dostala pokutu za bývalého zamestnanca

Český úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“)  uložil pokutu škole ako vecne príslušný orgán podľa § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých  zákonov, a čl. 58 odst. 2 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so  spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) vydáva dňa 10. januára 2019 v súlade s § 150 ods. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správny poriadok.

Úrad začal podnet na základe sťažnosti dotknutej osoby t.j. bývalého zamestnanca (ďalej ako „zamestnanec“). Zamestnanec po ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe požiadal bývalého zamestnávateľa (ďalej „len školu“)  o odstránenie svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul a fotografia zo sociálnej siete Facebook  (fanpage stránky) školy, nakoľko už nie je vo vzťahu k škole a nechce, aby bol so školou spájaný.

Odporúčame :  JUDr. Zuzana Niederlandová: Spracúvanie fotografií zamestnancov z pohľadu GDPR

Zamestnanec požiadal školu ešte dva krát o odstránenie fotografie a to v júli 2018, auguste 2018

Úrad zaslal škole ako prevádzkovateľovi upozornenie na porušenie ochrany osobných údajov v septembri 2018. Škola ako prevádzkovateľ bola upozornená, že môže spracovávať osobné údaje iba  v súlade s účelom, pre ktorý boli zhromaždené, a to podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EU) 2016/679 a ku spracovania osobných údajov musí mať ako prevádzkovateľ vždy právny titul podľa čl. 6 Nariadenia (EU) 2016/679.

Škola bola naďalej poučená Úradom, že v prípade ukončenia pracovného pomeru, nemá škola pre zverejňovanie osobných údajov bývalého zamestnanca na sociálnej sieti Facebook právny titul, a tak je povinná pristúpiť okamžite k náprave a to tak, že predmetné osobné údaje zo sociálnej siete vymaže.

Škola reagovala na upozornenie, v ktorom uviedla odkaz na svoju stránku sociálnej siete Facebook, na ktorých je zverejnená fotografia dotknutej osoby z júla 2017. Na svoju obranu uviedla, že na Facebookových stránkach nie je výslovne napísané, že dotknutá osoba je stále zamestnancom školy, že sa nedá vychádzať z fotografie, uvedeného mena a priezviska.

Úrad na základe print screen-u z novembra 2018 zistil, že škola neupustila od protiprávneho konania. Následne na základe týchto zistení Úrad zaslal škole výzvu na bezodkladnú nápravu protiprávneho stavu.  Škola však ani potom neupustila od protiprávneho konania.

Z odôvodnenia:

Z predmetu konania Úrad  konštatoval, že podľa čl. 4 bodu 1 nariadenia (EU) 2016/679 sa osobným údajom rozumie akýkoľvek údaj týkajúci sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné  priamo či nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Informácie o zverejnení na facebookových stránkach účastníka konania, tj. meno, priezvisko a titul v spojení s fotografiou, sú nepochybne osobnými údajmi, lebo na ich základe je dotknutá osoba jednoznačne identifikovaná a vzťahujú sa k nej.

Ďalej Úrad uvádza, že vyššie uvedené osobné údaje účastník konania získal v súvislosti s pracovnoprávnym pomerom a je teda ich prevádzkovateľom v zmysle článku 4 bodu 7 Nariadenia(EU) 2016/679 a ako taký je povinný dodržiavať všetky relevantné  povinnosti stanovené týmto nariadením pre spracovanie osobných údajov. Jedna z týchto povinností je vyjadrená v zásade zákonnosti stanovenej v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EU) 2016/679, podľa ktorého musia byť osobné údaje spracovávané vo vzťahu k dotknutej osobe korektne a zákonne a transparentným spôsobom.

Na túto zásadu nadväzuje článkom 6 ods. 1 nariadenia (EU) 2016/679, podľa ktorého je spracovávanie zákonné, pokiaľ je splnená najmenej jedna podmienka stanovených v písm. a) až f) tohto ustanovenia a iba v odpovedajúcom rozsahu.

Úrad konštatuje, že zverejnenie osobných údajov bývalých zamestnancov na sociálnej sieti facebookovom profile vrátane ich fotografie by bolo v tomto prípade teoreticky možné iba v prípade s ich predchádzajúcim súhlasom, ktorý však účastník konania neudelila a iný právny dôvod v zmysle článku 6 ods. 1 nariadenia (EU) 2016/679 v tomto prípade neprichádza do úvahy.

Úrad uložil pokutu vo výške 10.000 CZK (desaťtisíc českých korún)

Český zákon na ochranu osobných údajov priniesol aj nové skutkové podstaty priestupkov na úseku ochrany osobných údajov  a následne pristúpil k rozlišovaniu medzi súkromno-právnymi a verejno-právnymi subjektami. Maximálna výška pokuty zo spáchania priestupkov zakotvených zákonom na ochranu osobných údajov môže u súkromnoprávnych subjektov dosiahnuť výšku až 10 miliónov CZK, avšak u orgánov verejnej moci a verejných subjektov v členských štátoch  (ďalej len “orgány verejnej moci“) je však situácia odlišná. Orgánom verejnej moci je možné uložiť pokutu do 15 000 CZK.

Český zákonodarca využil možnosť v zmysle čl. 83 ods. 7 Nariadenia, ktorý členským štátom umožňuje stanoviť si vlastné pravidlá do akej miery je možné ukladať pokuty orgánom verejnej moci a to  v  zákone o ochrane osobných údajov v  § 61 ods. 3 a § 62 ods. 5 zákona.

Slovenská republika  takéto pravidlá neprijala resp. nerozlišuje medzi jednotlivými prevádzkovateľmi či súkromnoprávnej sféry či verejnoprávnej sféry. Pravidla stanovila pre každého rovnako. Platí výška sankcií, ktorá je uvedená v Nariadení ako i v našom zákone 18/2018 o ochrane osobných údajov v platnom znení a to maximálnej výške do 20 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Odporúčame :  Nové závery súdu týkajúce sa COOKIES. Čo sa zmení?

Zobraziť všetky články od Katarína Kročková


O autorovi 

Katarína Kročková – Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia pracovala ako personalistka, neskôr zastávala post korporátneho právnika. Problematike ochrany osobných údajov sa venuje niekoľko rokov a poskytuje konzultácie a komplexné riešenia pri implementácii GDPR. Okrem tejto témy sa venuje pracovnému právu, otázkam obchodného registra a mediácii.

V roku 2016 založila spoločnosť KROČKA & PARTNERS, v ktorej spolupracuje s expertami na pracovné právo a online bezpečnosť ochrany osobných údajov. Je spoluautorkou publikácie Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (2018), ktorá slúži personalistom, advokátom, zamestnávateľom a zamestnancom ako pomôcka v otázkach ukončenia pracovného pomeru. V súčasnosti sa spoluautorsky podieľa na publikácii Judikatúra v oblasti konania obchodných spoločností (predpokladaný termín: jeseň/zima 2019). KONTAKT: www.krockapartners.sk

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii GDPR

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch