Spojte sa s nami:

Martin Tužinský: Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2018

Novinky

Martin Tužinský: Zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie roku 2018

Ako väčšinou bývame my, účtovníci, zvyknutí, tlačivá daňových priznaní sa menia takmer pre každé zdaňovacie obdobie. Nie je tomu inak ani pre zdaňovacie obdobie roku 2018.

Hneď na prvej strane tlačiva pribudli dve nové políčka, ktoré v prípade potreby daňovník vyplní, a to:

 • Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk ZDP (vzhľadom na zrušenie daňovej licencie pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím začínajúcim po 31.12.2017 sa už síce daňová licencia neplatí, ale stále je možnosť započítať kladný rozdiel daňovej licencie zaplatený v rokoch 2015 – 2017, a to v troch nasledujúcich zdaňovacích obdobiach; takýto daňovník musí v daňovom priznaní vypočítať výšku „hypotetickej daňovej licencie“, ktorý by platil v prípade nezrušenia platenia daňovej licencie a kladný rozdiel zaplatenej daňovej licencie z minulých zdaňovacích období môže započítať iba na sumu prevyšujúcu túto „hypotetickú daňovú licenciu“).
 • Uplatnenie oslobodenia podľa § 13a alebo 13b ZDP (ide o možnosť oslobodiť príjmy / výnosy až do výšky 50 % z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie vynálezu chráneného patentom alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu vývoja vykonávaného daňovníkom, a to aj vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky, a technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, a  počítačového programu /softvéru, ktorý je výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom a podlieha autorskému právu a možnosť oslobodiť príjmy / výnosy z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré sú výsledkom výskumu a vývoja vykonávaného daňovníkom, pričom tieto výrobky sú buď obstarané od osôb, ktorým daňovník ako vlastník umožnil pri ich výrobe využívať vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, alebo vytvorené vlastnou činnosťou daňovníka; z dôvodu doplnenia oslobodenia takýchto príjmov / výnosov od dane bola do daňového priznania doplnená aj osobitná príloha, ktorú je daňovník povinný vyplniť v prípade uplatnenia takéhoto oslobodenia od dane).

Ďalšou zmenou v tlačive je obsahová náplň niektorých riadkov, konkrétne:

 • Z tlačiva sa vypúšťajú riadky 120 160. Obsahová náplň týchto riadkov sa „presúva“ na riadok 180. Ide o príslušenstvo k pohľadávkam (úroky z omeškania, zmluvné pokuty a pod.), ktoré boli účtované do výnosov do 31.12.2014 a k ich inkasu došlo počas zdaňovacieho obdobia roku 2018 (príslušenstvo k pohľadávkam zaúčtované do výnosov do 31.12.2014 je zdaniteľným príjmom až v momente jeho inkasa) a kurzové rozdiely zvyšujúce základ dane, pri ktorých sa daňovník rozhodol postupovať podľa § 17 ods. 17 ZDP (zahrnovať kurzové rozdiely do základu dane až v momente úhrady záväzku / inkasa pohľadávky).
 • Zmena obsahovej náplne riadku 210, do ktorého sa budú uvádzať aj príjmy podľa § 17 ods. 3 písm. a) ZDP (tzn. príjmy zdanená zrážkou, ak vybraním zrážky je splnená daňová povinnosť, napr. kreditné úroky na bankovom účte, alebo pri ktorom daňovník nevyužil možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou ako preddavok na daň). Takéto príjmy sa pôvodne uvádzali na riadku 240.
 • Na r. 240 tlačiva sa uvádzajú príjmy oslobodené od dane podľa § 13a a 13b ZDP (vymedzenie viď vyššie).
 • Na r. 260 tlačiva sa uvádzajú príjmy oslobodené od dane podľa § 13c ZDP (ide o oslobodenie od dane pri príjmoch / výnosoch z predaja akcií akciovej spoločnosti alebo predaja obchodného podielu u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí po splnení zákonných podmienok okrem daňovníka, ktorý vykonáva obchodovanie s cennými papiermi).
 • Do obsahovej náplne r. 290 sa presúva pôvodná obsahová náplň r. 240 a 260, tzn. kurzové rozdiely znižujúce základ, pri ktorých sa daňovník rozhodol postupovať podľa § 17 ods. 17 ZDP (zahrnovať kurzové rozdiely do základu dane až v momente úhrady záväzku / inkasa pohľadávky) a marketingové a iné štúdiena prieskum trhu u veriteľa (zaúčtované vo výnosoch), ktoré neboli do konca zdaňovacieho obdobia uhradené.
 • Tlačivo sa dopĺňa o nový r. 308, ktorý súvisí s doplneným § 17h ZDP (pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti) a môže ísť tak o sumu zvyšujúcu základ dane, ako aj o sumu znižujúcu základ dane.

Takéto a mnohé ďalšie praktické informácie sa môžete dozvedieť aj na niektorom z našich školení (dostupných na www.profuturion.sk, kde do poznámky pri registrácii uvediete heslo “biznis klub”) na témy:

 • Daňové priznanie k DzP PO za rok 2018 v praktických príkladoch (Prešov – 14.01.2019, Košice – 29.01.2019, Žilina – 30.01.2019, Trnava – 31.01.2019, Banská Bystrica – 01.02.2019, Trenčín – 04.02.2019, Nitra – 05.02.2019, Bratislava – 11.02.2019), lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca.
 • Účtovná závierka za rok 2018 v podvojnom účtovníctve (Banská Bystrica – 10.01.2019, Košice – 11.01.2019, Žilina -15.01.2019, Nitra – 16.01.2019, Bratislava – 17.01.2019, Trnava – 21.01.2019, Prešov – 28.01.2019), lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca.
 • Ročné zúčtovanie dane zo ZČ, aktuálne veličiny a zmeny v mzdovej oblasti v Bratislave 17.01.2019, lektor: Júlia Pšenková.
 • Legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a daní od 01.01.2019 v Bratislava 06.02.2019, lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca.

Autorom článku je Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca.

 

Zobraziť všetky články od Martin Tužinský


O autorovi

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – Od roku 2015 som členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Som špecialista na dane a účtovníctvo. Venuje sa daňovému, ekonomickému, účtovnému poradenstvu, spracovaniu účtovníctva, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností.

Lektorovaniu odborných školení sa venujem od roku 2008. Som autorom praktických pomôcok pre účtovníkov / ekonómov / daňových poradcov / audítorov (napr. Interaktívna tabuľka v exceli na výpočet základu dane, vzory skrátených transferových dokumentácií, poznámky pre mikro / malé / veľké účtovné jednotky a iných).

Rovnako som odborným garantom portálu www.jednoduche.sk, ktorý slúži okrem iného ako pomôcka na online vyplňovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické i právnické osoby s množstvom intuitívnych funkcií, automatických výpočtov, eviduje položky upravujúce základ dane a výsledkom je možnosť exportovania daňového priznania do xml portálu s možnosťou jeho následného podania na stránke FR SR.

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch