Spojte sa s nami:

NOVÁ povinnosť zamestnávateľa NAHLASOVAŤ VOLNÉ PRACOVNÉ MIESTA. Pri nesplnení pokuta do výšky 300 eur

Novinky

NOVÁ povinnosť zamestnávateľa NAHLASOVAŤ VOLNÉ PRACOVNÉ MIESTA. Pri nesplnení pokuta do výšky 300 eur

Odo dňa 01. januára 2019 sú zamestnávatelia povinní v prípade, ak majú voľné pracovné miesto, dané pracovné miesto nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. K zavedeniu tejto povinnosti došlo údajne za účelom jednoduchšej identifikácie zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

Odporúčame :  OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2. Nová oznamovacia povinnosť zamestnávateľov

V danej súvislosti je potrebné zdôrazniť, že novela zákona o službách zamestnanosti (konkrétne §62, odsek 6), ktorou sa predmetná povinnosť zavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky, ustanovuje predmetnú informačnú povinnosť generálne pre každé jednotlivé voľné pracovné miesto.

Jedinou výnimkou, kedy nie je potrebné oznamovať voľné pracovné miesto, je prípad, ak informácie o voľnom pracovnom mieste zamestnávateľ už poskytol do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. ak ide o voľné pracovné miesto v štátnej službe).

Nahlasovanie voľných pracovných miest – ako a kde si splniť povinnosť?

Nahlasovanie sa má vykonávať na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom miestna príslušnosť je daná obvodom, v ktorom sa nachádza voľné pracovné miesto. Formu nahlasovania zákon nestanovuje, pričom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo v tomto prípade informáciu, podľa ktorej je možné nahlasovanie realizovať:

a/ na príslušnom úrade osobne u pracovníka – agenta pre voľné pracovné miesta,

b/ na príslušnom úrade telefonicky,

c/ na príslušnom úrade emailom,

d/ prostredníctvom internetovej stránky www.upsvr.gov.sk vyplnením dokumentu „nahláška voľných pracovných miest“,

e/ prostredníctvom internetového portálu www.istp.sk (bezplatne),

f/ prostredníctvom internetového portálu na www.profesia.sk alebo na www.kariera.sk (s príslušným poplatkom), pričom o možnostiach využitia aj iných internetových portálov či ďalších subjektov bude Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informovať postupne, ako bude s nimi nadväzovať spoluprácu.

Zaujímavosťou je, že zákon nestanovuje lehotu, v rámci ktorej je zamestnávateľ povinný si túto povinnosť splniť

Z dikcie zákona preto možno vyvodiť, že k nahláseniu voľného pracovného miesta by malo dôjsť najneskôr do okamihu, dokiaľ je príslušné pracovné miesto ešte voľné. Taktiež zákonodarca nestanovuje zamestnávateľovi povinnosť informovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o obsadení, zrušení prípadne inom zániku voľného pracovného miesta. Z tohto dôvodu si zamestnávateľ v tomto smere splní všetky zákonom stanovené povinností už iba samotným nahlásením voľného pracovného miesta.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že v prípade, ak si zamestnávateľ nesplní predmetnú nahlasovaciu povinnosť, môže mu byť uložená pokuta do výšky 300,- EUR.

Odporúčame :  ZÁKAZ ULOŽIŤ ZAMESTNANCOVI POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI O PRACOVNÝCH PODMIENKACH

 

Zobraziť všetky články od Lenka Katríková


O autorovi

JUDr. Lenka Katríková – je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors, pričom v oblasti advokácie pôsobí od roku 2010. V roku 2014 sa stala spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie sídliacej v Starom meste v Bratislave, v mene ktorej vykonávala advokáciu až do roku 2018.

Zameriava sa predovšetkým na oblasť obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností a zmluvnej agendy, ochrany osobných údajov, pracovného práva, práva duševného vlastníctva so zameraním sa na právo ochranných známok, ako aj práva verejného obstarávania vrátane oblasti registra partnerov verejného sektora. Prínosom k jej skúsenostiam je aj participácia na rozsiahlych právnych auditoch a rôznych projektoch s cezhraničným prvkom.

Kontakt: www.stentors.eu / mail: katrikova@stentors.eu / mobil: +421 908 731 053

 

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch