Spojte sa s nami:

Odborník radí: Kto je povinný používať registračnú pokladnicu?

eKasa

Odborník radí: Kto je povinný používať registračnú pokladnicu?

Používanie elektronickej registračnej pokladnice (skratka ERP) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (skratka VRP) sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva na území Slovenskej republiky tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Používanie pokladnice sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

Podnikateľ, ktorý nemá povinnosť používať na evidenciu tržieb ERP, ale napriek tejto skutočnosti sa rozhodne (na báze dobrovoľnosti) ju používať, nie je povinný dodržať ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona o ERP (správca dane nie je oprávnený tejto osobe uložiť pokutu v súlade s § 16b§ 16c zákona o ERP).

To znamená, že povinnosť používať ERP sa vzťahuje na podnikateľa, ktorý súčasne spĺňa všetky tri podmienky:

1. Vykonáva podnikateľskú činnosť. Podnikateľ je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (Samostatne hospodáriaci roľník).

2. Prijíma tržbu na predajnom mieste. Tržbou je: platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcu na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

Evidencii tržieb v ERP podlieha aj platba prijatá v hotovosti za účelom úhrady faktúry. To znamená, že ak odberateľ uhradí faktúru alebo jej časť v hotovosti na území Slovenskej republiky, podnikateľ je povinný prijatú tržbu zaevidovať v ERP.

3. Predáva tovar alebo poskytuje službu.

 • Tovarom je akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaná podnikateľom.
 • Službou je služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o ERP. Používanie ERP sa vzťahuje len na služby uvedené v tabuľke.

Príloha č. 1 zákona 289/2008

Zoznam služieb, pri ktorých je povinnosť evidovať prijatú tržbu v hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici alebo virtuálnej pokladnici.

45.20Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32Taxislužba
49.39Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10Hotelové a podobné ubytovanie
55.20Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90Ostatné ubytovanie
55.90.1Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch
55.90.9Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie
56.10Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.10.1Jedálne
56.10.2Školské a študentské jedálne
56.10.9Ostatné účelové stravovanie
56.21Dodávka jedál
56.29Ostatné jedálenské služby
56.30Služby pohostinstiev
65.11Životné poistenie
65.12Neživotné poistenie
69.10Právne činnosti
69.20Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10Vedenie firiem
70.21Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11Architektonické činnosti
71.12Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.12.1Inžinierske činnosti a poradenstvo
71.12.2Geologický prieskum
71.12.3Geodetické činnosti
71.12.9Ostatné inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20Technické testovanie a analýzy
73.11Reklamné agentúry
73.12Predaj vysielacieho času
73.20Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10Špecializované dizajnérske činnosti
74.20Fotografické činnosti
74.30Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00Veterinárne činnosti
77.11Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11Činnosti cestovných agentúr
79.12Činnosti cestovných kancelárií
79.90Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.20Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30Pátracie služby
86.10Činnosti nemocníc
86.21Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23Zubná lekárska praxe
86.90Ostatná zdravotná starostlivosť
86.90.1Služby zdravotníckych laboratórií
86.90.9Ostatná zdravotná starostlivosť i.n.
93.11Prevádzka športových zariadení
93.12Činnosti športových klubov
93.13Fitnescentrá
93.21Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12Oprava komunikačných zariadení
95.21Oprava spotrebnej elektroniky
95.22Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02Kadernícke a kozmetické služby
96.03Pohrebné a súvisiace služby
96.04Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

 

Kto nemusí používať pokladnicu

Povinnosť evidovať tržbu v registračnej pokladnici sa nevzťahuje na

a) predaj

 1. cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
 2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
 3. poštových cenín na filatelistických burzách,
 4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,
 5. tovaru na dobierku,
 6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
 7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
 8. tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
 10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,

b) služby poskytované

 1. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 3. v rámci praktického vyučovania žiakov,
 4. prostredníctvom predajných automatov.

Aké sú sankcie v prípade porušenia? 

Kto prvý krát porušil zákon tým, že nepoužil ERP alebo VRP na evidenciu tržby dopustí sa správneho deliktu, za ktorý mu hrozí pokuta 330 € až 3 300 €. Pri druhom porušení je pokuta dvojnásobná, čiže 660 € až 6 600 € a daňový úrad alebo colný úrad môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Pri treťom porušení už okrem dvojnásobnej pokuty kontrolóri musia podať návrh na zrušenie živnosti. Správne delikty sa nikdy nezahladzujú!

 

Zobraziť všetky články od Michal Kučera


O autorovi:

Michal Kučera – V našej firme KML s.r.o už viac ako 10 rokov navrhujeme pokladničné systémy. Predávame tlačiarne k virtuálnej pokladnici, klasické elektronické registračné pokladnice, ale aj veľké POS systémy.

Záručný a pozáručný servis vybavujeme do 48 hodín. Práca nás baví, napĺňa a hlavne ju robíme s úsmevom. Patríme k najlepším servisom na Slovensku. Ako jedny z mála môžeme používať označenie „Autorizovaný servis“. Kontakt – www.kml.sk

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii eKasa

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch