Spojte sa s nami:

Miroslav Gandžala: Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy (ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca, sprevádzanie rodinného príslušníka, svadba, pohreb)

Novinky

Miroslav Gandžala: Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy (ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca, sprevádzanie rodinného príslušníka, svadba, pohreb)

Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy na ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia. Zamestnanec nastúpil do nového zamestnania 1. septembra 2018. Následne na to 15. októbra 2018 chce využiť pracovné voľno s náhradou mzdy na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotného zariadenia. Koľko dní mu môže nový zamestnávateľ poskytnúť? Celú časť? Alebo alikvotnú časť? V akej výške?

Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy

Zamestnávateľ môže podľa § 141 ods. 6 Zákonníka práce určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor. Na predchádzajúce čerpanie u prvého (predošlého) zamestnávateľa sa neprihliada.

Zamestnávateľ poskytne podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku v nasledovných prípadoch:

 • na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení, ak ho nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
 • na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
 • na nevyhnutne potrebný čas na prevoz manželky do zdravotníckeho zariadenia a späť, ak sa manželke zamestnanca narodilo dieťa,
 • na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, ak uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času, pričom pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov,

 • na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 10 dní v kalendárnom roku na sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy, pričom pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov,
 • na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,
 • na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,
 • na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe,
 • na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, pri znemožnení cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec ťažko zdravotne postihnutý,
 • na čas presťahovania bytového zariadenia zamestnanca, ktoré je v záujme zamestnávateľa,
 • na vyhľadanie nového miesta pred skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodu z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce v rozsahu najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby, pričom pracovné voľno možno sú súhlasom zamestnávateľa zlučovať.

Určenie rozsahu vyšetrenia a ošetrenia je v kompetencii príslušného lekára

Popri skutočnej dobe vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca sa do doby tejto prekážky započítava aj čakanie pred vyšetrením alebo ošetrením a nevyhnutná cesta tam a späť, pretože bez ich započítania by nebol splnený účel, ktorý zákon sleduje, ak stanovuje ospravedlnenie tejto prekážky v práci. V praxi sa nedá striktne oddeliť čas čakania v čakárni a čas strávený priamo u lekára v ambulancii.

Čas potrebný na cestu do zdravotníckeho zariadenia a späť závisí od vzdialenosti miesta bydliska alebo pracoviska zamestnanca a miesta príslušného zdravotníckeho zariadenia a tento čas by mal zamestnávateľ akceptovať s prihliadnutím na vzdialenosť medzi týmito dvomi miestami.

Podmienkou poskytnutia voľna je, že vyšetrenie nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času a okrem času samotného úkonu v ambulancii obsiahne aj čas cesty a čakania v čakárni.

V kompetencii príslušného lekára je rovnako aj určenie dodržania určitého režimu v súvislosti s absolvovaným vyšetrením alebo ošetrením, ktorý napr. bráni zamestnancovi v deň ošetrenia alebo vyšetrenia následne po vyšetrení krátkodobo vykonávať prácu.

Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zamestnanec má v poslednej tretej tretine kalendárneho roka (september – december) k dispozícii 1/3 ročného nároku. V tomto prípade 7 / 3 x 1= 2,33 dňa = 3 dni. (Celkový nárok sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.).

 

Zobraziť všetky články od Miroslav Gandžala


O autorovi

Miroslav Gandžala, účtovná spoločnosť Agrico, spol. s r.o. Miroslav je ekonóm, majiteľ účtovnej spoločnosti, ktorá sa dlhodobo, vyše 30 rokov zameriava na spracovanie komplexnej účtovnej agendy a miezd a ekonomické poradenstvo. Ako autor dlhodobo prispieva odbornými príspevkami do Hospodárskych novín. Za najlepšiu regeneráciu mysle po náročnej práci ekonóma považuje cestovanie, fotografovanie, hudbu, dobré filmy a stretnutia s priateľmi.

Kontakt: www.agrico.sk

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

 

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch