Spojte sa s nami:

JUDr. Martin Bajužík: Prečo používať kvalitnú písomnú zmluvu v podnikaní

Novinky

JUDr. Martin Bajužík: Prečo používať kvalitnú písomnú zmluvu v podnikaní

Dobre a kvalitne vypracovaná písomná zmluva predstavuje v akomkoľvek obchodnom vzťahu veľmi dôležitý aspekt v rámci vzájomnej spolupráce zmluvných strán.

V praxi sa však často stáva, že hlavne začínajúci podnikatelia poskytujú tovar alebo služby svojím klientom bez uzatvorenia príslušných písomných zmlúv, a to na tzv. „dobré slovo“. Tí skúsenejší podnikatelia si zase stiahnu vzor zmluvy z internetu a bez akýchkoľvek potrebných vedomostí sa ju snažia prispôsobiť svojej situácii.

Odporúčame :  JUDr. Martin Bajužík: Ako na neuhradené / nezaplatené faktúry

Následne dochádza k mnohým prípadom, kedy druhá zmluvná strana po dodaní tovaru alebo služby stratí záujem plniť svoje záväzky z ústnej dohody alebo z nedostatočne vypracovanej písomnej zmluvy.

Naivnému podnikateľovi tak nastane problém, kedy bez akejkoľvek písomnej zmluvy alebo v „lepšom“ prípade s nedostatočnou zmluvou poskytol riadne a včas tovar alebo služby, avšak nebolo mu za ne riadne zaplatené druhou zmluvnou stranou alebo dokonca vzniknú ešte iné závažnejšie problémy v podobe napríklad vzniku škody.

V nasledujúcom texte sa dozviete dôvody, vzhľadom na ktoré by ste mali vo svojom podnikaní používať dobré a kvalitné písomne vypracované zmluvy.

Písomná forma zmluvy ako základ

Áno, v mnohých bežných obchodnoprávnych vzťahoch zákon nevyžaduje písomnú formu pre uzatvorenie platnej zmluvy. Tieto zmluvy je možné uzatvárať aj v ústnej forme, no takýto spôsob sa Vám môže skôr či neskôr vypomstiť.

Odporúčam Vám tak uzatvárať všetky zmluvy s vašimi klientmi v písomnej forme. Predídete tak neskôr nežiaducim problémom.

Vymedzenie práv a povinností v zmluve

Ústne uzatvorená zmluva nepokryje nikdy všetky situácie, ktoré môžu nastať pri Vašej spolupráci s obchodnými partnermi.

Naopak, v písomnej zmluve je možné obsiahnuť všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán, na ktoré je potrebné dbať tak, aby bol riadne a včas naplnený účel dohodnutého obchodu v celom rozsahu.

Vzor zmluvy z internetu vs. zmluvy vypracované advokátom

Ako už bolo vyššie spomínané, mnoho podnikateľov pri svojej podnikateľskej činnosti nevyužívajú služby advokátov v súvislosti s vypracovaním potrebných zmlúv a radšej sa snažia prispôsobiť si vzor zmluvy z internetu bez potrebných znalostí svojpomocne.

Podnikatelia buď advokátom nedôverujú alebo sa snažia ušetriť vynaložené finančné prostriedky spojené s vypracovaním zmluvy u advokáta. Tento krok však nemusí byť vždy najlepší a najlacnejší.

 

Vzory zmlúv z internetu:

 1. nie sú v mnohých prípadoch aktuálne a v súlade s platnou legislatívou; takéto vzory môžu byť neplatné minimálne v niektorých svojich ustanoveniach,
 2. nie sú v mnohých prípadoch dostatočne vypracované; nechránia Vaše práva tak, ako by mali a nešpecifikujú Vaše povinnosti tak, ako by mali,
 3. nie sú v nich upravené rôzne situácie, ktoré môžu nastať počas plnenia zmluvy ale aj po ňom,
 4. neobsahujú špecifiká Vášho podnikania,
 5. môžu predstavovať problém v rámci prípadného súdneho sporu súvisiaceho s obchodnoprávnym vzťahom.

 

Zmluvy vypracované advokátom:

 1. advokát po konzultácii s Vami vyberie pre Váš prípad potrebný typ zmluvy,
 2. advokát dbá na to, aby zmluva obsahovala všetky potrebné náležitosti vyžadované zákonom,
 3. advokát prispôsobí obsah zmluvy Vášmu druhu podnikania; zohľadní v zmluve všetky špecifiká Vášho podnikania,
 4. advokát vypracuje zmluvu tak, aby čo v najväčšej miere ochránil Vaše práva a vymedzil presne Vaše povinnosti,

Ak si zhodnotíte všetky klady a zápory, tak vypracovaním zmluvy u advokáta môžete predísť vzniku a existencii akýchkoľvek problémových situácií, ktoré môžu vzniknúť počas obchodnej spolupráce ale aj po nej.

Odporúčame :  Soňa Ondrejková: Slobodná firma - ako zarobiť viac vďaka spokojným zamestnancom? Časť 1.

Zmluva ako základný dôkazný prostriedok

Ak disponujete písomnou zmluvou, Vaše šance napríklad pri vymáhaní neuhradenej pohľadávky môžu byť vyššie.

Súd bude v prípade súdneho sporu od Vás požadovať dostatočne preukázať nielen vznik a existenciu právneho vzťahu medzi Vami a Vaším obchodným partnerom ale aj z neho plynúce jednotlivé práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Predložením písomnej zmluvy vrátane napríklad dodacieho listu alebo protokolu o uskutočnení služby získate v súdnom konaní lepšie postavenie.

Záver:

Kvalitne vypracovaná písomná zmluva je prvým krokom, ktorý by ste mali absolvovať na začiatku Vášho podnikania, resp. za účelom zlepšenia Vášho podnikania.

Kvalitne vypracovaná písomná zmluva Vám môže pomôcť k tomu, aby ste predišli rôznym problematickým situáciám, s ktorými by ste sa mohli stretnúť vo Vašom podnikaní.

Pokiaľ máte nejaké otázky, pripomienky k tomuto článku alebo potrebuje právne služby vo veci

 • právneho poradenstva v obchodnoprávnych vzťahoch,
 • vypracovania obchodnoprávnych zmlúv,
 • mimosúdneho/súdneho vymáhania pohľadávok,

 

neváhajte ma prosím kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára.

 

 

Autor: JUDr. Martin Bajužík, advokát

so sídlom v Bratislave

kontakt: www.pravovpraxi.sk

 

 

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Zobraziť komentáre

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch