Spojte sa s nami:

JUDr. Martin Bajužík: Prečo používať kvalitnú písomnú zmluvu v podnikaní

Novinky

JUDr. Martin Bajužík: Prečo používať kvalitnú písomnú zmluvu v podnikaní

Dobre a kvalitne vypracovaná písomná zmluva predstavuje v akomkoľvek obchodnom vzťahu veľmi dôležitý aspekt v rámci vzájomnej spolupráce zmluvných strán.

V praxi sa však často stáva, že hlavne začínajúci podnikatelia poskytujú tovar alebo služby svojím klientom bez uzatvorenia príslušných písomných zmlúv, a to na tzv. „dobré slovo“. Tí skúsenejší podnikatelia si zase stiahnu vzor zmluvy z internetu a bez akýchkoľvek potrebných vedomostí sa ju snažia prispôsobiť svojej situácii.

Následne dochádza k mnohým prípadom, kedy druhá zmluvná strana po dodaní tovaru alebo služby stratí záujem plniť svoje záväzky z ústnej dohody alebo z nedostatočne vypracovanej písomnej zmluvy.

Naivnému podnikateľovi tak nastane problém, kedy bez akejkoľvek písomnej zmluvy alebo v „lepšom“ prípade s nedostatočnou zmluvou poskytol riadne a včas tovar alebo služby, avšak nebolo mu za ne riadne zaplatené druhou zmluvnou stranou alebo dokonca vzniknú ešte iné závažnejšie problémy v podobe napríklad vzniku škody.

V nasledujúcom texte sa dozviete dôvody, vzhľadom na ktoré by ste mali vo svojom podnikaní používať dobré a kvalitné písomne vypracované zmluvy.

Písomná forma zmluvy ako základ

Áno, v mnohých bežných obchodnoprávnych vzťahoch zákon nevyžaduje písomnú formu pre uzatvorenie platnej zmluvy. Tieto zmluvy je možné uzatvárať aj v ústnej forme, no takýto spôsob sa Vám môže skôr či neskôr vypomstiť.

Odporúčam Vám tak uzatvárať všetky zmluvy s vašimi klientmi v písomnej forme. Predídete tak neskôr nežiaducim problémom.

Vymedzenie práv a povinností v zmluve

Ústne uzatvorená zmluva nepokryje nikdy všetky situácie, ktoré môžu nastať pri Vašej spolupráci s obchodnými partnermi.

Naopak, v písomnej zmluve je možné obsiahnuť všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán, na ktoré je potrebné dbať tak, aby bol riadne a včas naplnený účel dohodnutého obchodu v celom rozsahu.

Vzor zmluvy z internetu vs. zmluvy vypracované advokátom

Ako už bolo vyššie spomínané, mnoho podnikateľov pri svojej podnikateľskej činnosti nevyužívajú služby advokátov v súvislosti s vypracovaním potrebných zmlúv a radšej sa snažia prispôsobiť si vzor zmluvy z internetu bez potrebných znalostí svojpomocne.

Podnikatelia buď advokátom nedôverujú alebo sa snažia ušetriť vynaložené finančné prostriedky spojené s vypracovaním zmluvy u advokáta. Tento krok však nemusí byť vždy najlepší a najlacnejší.

 

Vzory zmlúv z internetu:

 1. nie sú v mnohých prípadoch aktuálne a v súlade s platnou legislatívou; takéto vzory môžu byť neplatné minimálne v niektorých svojich ustanoveniach,
 2. nie sú v mnohých prípadoch dostatočne vypracované; nechránia Vaše práva tak, ako by mali a nešpecifikujú Vaše povinnosti tak, ako by mali,
 3. nie sú v nich upravené rôzne situácie, ktoré môžu nastať počas plnenia zmluvy ale aj po ňom,
 4. neobsahujú špecifiká Vášho podnikania,
 5. môžu predstavovať problém v rámci prípadného súdneho sporu súvisiaceho s obchodnoprávnym vzťahom.

 

Zmluvy vypracované advokátom:

 1. advokát po konzultácii s Vami vyberie pre Váš prípad potrebný typ zmluvy,
 2. advokát dbá na to, aby zmluva obsahovala všetky potrebné náležitosti vyžadované zákonom,
 3. advokát prispôsobí obsah zmluvy Vášmu druhu podnikania; zohľadní v zmluve všetky špecifiká Vášho podnikania,
 4. advokát vypracuje zmluvu tak, aby čo v najväčšej miere ochránil Vaše práva a vymedzil presne Vaše povinnosti,

Ak si zhodnotíte všetky klady a zápory, tak vypracovaním zmluvy u advokáta môžete predísť vzniku a existencii akýchkoľvek problémových situácií, ktoré môžu vzniknúť počas obchodnej spolupráce ale aj po nej.

Zmluva ako základný dôkazný prostriedok

Ak disponujete písomnou zmluvou, Vaše šance napríklad pri vymáhaní neuhradenej pohľadávky môžu byť vyššie.

Súd bude v prípade súdneho sporu od Vás požadovať dostatočne preukázať nielen vznik a existenciu právneho vzťahu medzi Vami a Vaším obchodným partnerom ale aj z neho plynúce jednotlivé práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Predložením písomnej zmluvy vrátane napríklad dodacieho listu alebo protokolu o uskutočnení služby získate v súdnom konaní lepšie postavenie.

Záver:

Kvalitne vypracovaná písomná zmluva je prvým krokom, ktorý by ste mali absolvovať na začiatku Vášho podnikania, resp. za účelom zlepšenia Vášho podnikania.

Kvalitne vypracovaná písomná zmluva Vám môže pomôcť k tomu, aby ste predišli rôznym problematickým situáciám, s ktorými by ste sa mohli stretnúť vo Vašom podnikaní.

Pokiaľ máte nejaké otázky, pripomienky k tomuto článku alebo potrebuje právne služby vo veci

 • právneho poradenstva v obchodnoprávnych vzťahoch,
 • vypracovania obchodnoprávnych zmlúv,
 • mimosúdneho/súdneho vymáhania pohľadávok,

 

neváhajte ma prosím kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára.

 

 

Autor: JUDr. Martin Bajužík, advokát

so sídlom v Bratislave

kontakt: www.pravovpraxi.sk

 

 

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Zobraziť komentáre

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:Odporúčame zo sveta ekonomikyOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch