Spojte sa s nami:

JUDr. Lenka Katríková: Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

Novinky

JUDr. Lenka Katríková: Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

S predajom tovaru je neoddeliteľne spojená zodpovednosť predávajúceho za vady dodávaného tovaru. Aj napriek tejto okolnosti, je v praxi pomerne častou situáciou nesprávne, prípadne nedostatočné plnenie povinností podnikateľov vo vzťahu k reklamáciám tovaru, odstraňovania jeho vád, prípadne riadneho uspokojovania nárokov kupujúcich v danej oblasti.

Odporúčame :  Odborník radí: Zmluvy uzatvárané na diaľku a mimo prevádzkových priestorov

Predmetná skutočnosť je pravdepodobne spôsobená okrem iného aj samotnou roztrieštenosťou súčasnej právnej úpravy, v rámci ktorej je zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru upravená osobitne vo viacerých zákonoch a podzákonných predpisoch. Ako sa teda správne zorientovať v týchto právnych normách?

V prvom rade je potrebné si ozrejmiť, akým subjektom bude predávajúci svoj tovar dodávať

V prípade, ak pôjde o spotrebiteľov, t.j. fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení  kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, je situácia pre predávajúceho značne sťažená.

Predávajúci je v takom prípade limitovaný v dojednávaní si výhodnejších podmienok, a to predpismi spotrebiteľského práva. Medzi takéto všeobecne záväzné právne predpisy patrí Občiansky zákonník (č. 40/1964 Zb.), zákon o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.), zákon o tzv. zmluvách uzatváraných na diaľku (č. 102/2014 Z.z.), zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (č. 391/2015 Z.z.) a pod.

Z predmetného výpočtu zákonov je zrejmé, že zorientovať sa v problematike spotrebiteľských zmlúv je značne vyčerpávajúce, o to viac, že aj v tejto oblasti sa aplikuje zásada „neznalosť zákona neospravedlňuje“.

Efektívnym riešením, ktorým zároveň dôjde aj k splneniu viacerých informačných a oznamovacích povinností predávajúceho, je vyhotovenie reklamačného poriadku. Čo by však mal takýto reklamačný poriadok obsahovať?

Nepochybne identifikačné údaje predávajúceho, ako aj osoby, u ktorej je kupujúci oprávnený predložiť reklamáciu, ďalej predpoklady pre uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru, priebeh reklamačného konania, podmienky odstránenia vád tovaru, postup po vybavení reklamácie, poučenie o možnosti odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, ako aj právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov a ďalšie potrebné údaje a informácie.

Príprave znenia reklamačného poriadku je potrebné venovať dostatočnú pozornosť a prispôsobiť ho procesom, ktoré sú u predávajúceho zavedené. Okrem uvedeného so znením reklamačného priadku je nevyhnutné oboznámiť aj všetky osoby participujúce v reklamačnom konaní, nakoľko v prípade porušenia právnych predpisov je podstatné faktické konanie predávajúceho.

Zjednodušene povedané, ak by zamestnanec predávajúceho nesprávne vybavil reklamáciu vád tovaru, bol by za takéto protiprávne konanie zodpovedný predávajúci aj napriek tomu, že by správne nastavenie postupu bolo obsiahnuté v jeho reklamačnom poriadku.

Ak kupujúci nie je v postavení spotrebiteľa, otvára sa pre predávajúceho možnosť upraviť si v zmluve, prípadne vo všeobecných obchodných podmienkach, okolnosti ohľadom reklamácie vád tovaru oveľa priaznivejšie.

Prvým a asi najpodstatnejším pozitívom je, že predávajúci za danej situácie nie je zo zákona povinný poskytovať záruku za tovar, ďalej si môže limitovať rozsah nedostatkov, ktoré sa považujú za vady tovaru a taktiež nie je nútený plniť rozsiahle informačné a oznamovacie povinnosti vo vzťahu ku kupujúcemu. Čo je však podstatné, predávajúci si môže taktiež upraviť podmienky odstraňovania vád vo svoj prospech.

Ani táto „voľnosť“ úpravy zmluvného vzťahu však nie je neobmedzená a platí iba v prípade, ak tieto podmienky boli kupujúcemu známe alebo ku kúpnej zmluve priložené. Práve túto okolnosť podnikatelia častokrát opomínajú, nakoľko majú za to, že iba strohé umiestnenie všeobecných obchodných podmienok na vlastnej webovej stránke postačuje na to, aby bol kupujúci takýmito podmienkami viazaný.

Odporúčame :  Čo má obsahovať pracovná zmluva? Radí odborník JUDr. Lenka Katríková

S poukazom na vyššie uvedené je preto vhodné, aby podnikatelia investovali do správneho a legitímneho nastavenia podmienok zodpovednosti za vady tovaru a zosúladili znenie reklamačného poriadku nielen so zákonom, ale tento aj náležite prispôsobili svojej činnosti a interným procesom, nakoľko tým môžu predísť sankciám zo strany príslušných kontrolných subjektov.

Máte problém s vypracovaním reklamačného poriadku? Kontaktujte ma, rada vám pomôžem s jeho vypracovaním.

 

Zobraziť všetky články od Lenka Katríková


O autorovi

JUDr. Lenka Katríková – je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors, pričom v oblasti advokácie pôsobí od roku 2010. V roku 2014 sa stala spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie sídliacej v Starom meste v Bratislave, v mene ktorej vykonávala advokáciu až do roku 2018.

Zameriava sa predovšetkým na oblasť obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností a zmluvnej agendy, ochrany osobných údajov, pracovného práva, práva duševného vlastníctva so zameraním sa na právo ochranných známok, ako aj práva verejného obstarávania vrátane oblasti registra partnerov verejného sektora. Prínosom k jej skúsenostiam je aj participácia na rozsiahlych právnych auditoch a rôznych projektoch s cezhraničným prvkom.

Kontakt: www.stentors.eu / mail: katrikova@stentors.eu / mobil: +421 908 731 053

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

 

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch