Spojte sa s nami:

PROBLÉM SO SÚHLASMI pri OHLASOVANÍ ŽIVNOSTI konečne NAPRAVENÝ

Novinky

PROBLÉM SO SÚHLASMI pri OHLASOVANÍ ŽIVNOSTI konečne NAPRAVENÝ

Asi najväčším nepochopením podstaty a zásad GDPR predstavovala do dňa 31. augusta 2019 podmienka doloženia súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely ohlásenia živnosti. Tento súhlas bol vyžadovaný v zmysle § 46 ods. 1) písm. g) živnostenského zákona (č. 455/1991 Zb.).

Odporúčame :  GDPR: Bolo vydané komplexné usmernenie ku cookies. Vznikajú nové povinnosti?

Z doteraz neznámych príčin bola vyššie uvedená podstatná náležitosť ohlasovania živnosti zákonodarcom začlenená do znenia živnostenského zákona minulý rok, a to s účinnosťou ku dňu 01. septembra 2018. Uvedeným krokom sa roztočil kolotoč mnohých diskusií a konfrontácií, či už so samotnými okresnými úradmi, ktoré začali súhlas vyžadovať, ale aj s Úradom na ochranu osobných údajov SR ako dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov.

Problém vyššie uvedeného ustanovenia spočíval v tom, že podľa GDPR sa má súhlas so spracúvaním osobných údajov žiadať iba v prípade, ak spracúvanie osobných údajov nie je možné podriadiť pod iný právny základ. Je zrejmé, že spracúvanie osobných údajov osoby, ktorá ohlasuje svoju živnosť, je vhodné robiť na právnom základne verejného záujmu a výkonu verejnej moci (čl. ods. 1 písm. e) GDPR) a nie na základe súhlasu dotknutých osôb.

Súhlas je v tomto prípade značne nevhodný právny základ spracúvania osobných údajov, nakoľko má byť daný slobodne, čo častokrát nebývalo splnené pri jeho vyžadovaní pracovníkmi okresných úradov. Čo je však najpodstatnejšie, tak pri súhlase platí, že je možné ho kedykoľvek odvolať.

Ak by teda k takémuto odvolaniu súhlasu došlo, tak štát by bol povinný spracúvanie osobných údajov na účel, na ktorý bol súhlas daný, okamžite ukončiť, čo by s ohľadom na podstatu regulácie živnostenského podnikania nebolo objektívne možné a ani dôvodné.

Aj napriek predmetnej kritike odbornej verejnosti, ktorá sa objavila okamžite po účinnosti novely živnostenského zákona, trvalo až jeden rok, pokiaľ sa uvedená nezrovnalosť odstránila.

S touto byrokratickou záťažou a dlhodobým vysvetľovaním jej neopodstatnenosti sa stretávala aj naša advokátska kancelária, ako aj veľké množstvo našich kolegov.  Sme preto presvedčení, že k odstráneniu tejto chyby došlo aj v dôsledku tlaku verejnosti na úradníkov okresných úradov, ktorá odmietala poskytovať nadbytočný a ničím nepodložený súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Na záver preto asi najúsmevnejšie vyznieva odôvodnenie napravenia tohoto faux pas zákonodarcom, ktorý v dôvodovej správe k novele, ktorá odstránila požiadavku súhlasu so spracúvaním osobných údajov, uviedol, že sa vypúšťa pripojenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pri ohlásení živnosti od dotknutých osôb na účely splnenia zákonných povinností, nakoľko pri naplnení požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov nie je naďalej potrebný ani žiaduci.“ Tu je potrebné dať do pozornosti, že súhlas nebol potrebný a ani žiadúci už od samotného začiatku.

S poukazom na vyššie uvedené preto od 01. septembra 2019 nie je zo strany okresných úradov pri ohlasovaní živnosti vyžadované predloženie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Odporúčame :  eKasa: Zaslanie pokladničného dokladu kupujúcemu a GDPR / ochrana osobných údajov

 

Zobraziť všetky články od Lenka Katríková


O autorovi

JUDr. Lenka Katríková – je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors, pričom v oblasti advokácie pôsobí od roku 2010. V roku 2014 sa stala spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie sídliacej v Starom meste v Bratislave, v mene ktorej vykonávala advokáciu až do roku 2018.

Zameriava sa predovšetkým na oblasť obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností a zmluvnej agendy, ochrany osobných údajov, pracovného práva, práva duševného vlastníctva so zameraním sa na právo ochranných známok, ako aj práva verejného obstarávania vrátane oblasti registra partnerov verejného sektora. Prínosom k jej skúsenostiam je aj participácia na rozsiahlych právnych auditoch a rôznych projektoch s cezhraničným prvkom.

Kontakt: www.stentors.eu / mail: katrikova@stentors.eu / mobil: +421 908 731 053

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch