Spojte sa s nami:

Stanovisko UOOU: POPLATOK ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV v zálohových platbách spojených s užívaním bytov

GDPR

Stanovisko UOOU: POPLATOK ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV v zálohových platbách spojených s užívaním bytov

Úrad v poslednom období zaznamenal zvýšený počet sťažností vlastníkov bytových a nebytových priestorov, ktorým správcovia bytových družstiev účtujú v zálohových platbách za služby spojenés užívaním bytu poplatok s názvom „POPLATOK ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nový zákon“), ani Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sazrušuje smernica 65/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len („Nariadenie“) neupravujú povinnosť alebo oprávnenie prevádzkovateľa (a teda i správcu bytového družstva) žiadať úhradu nákladov za spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby.

Z nového zákona, ani z Nariadenia nevyplývajú pre prevádzkovateľa také povinnosti, ktoré by mali priamy vplyv na finančný rozpočet prevádzkovateľa, a preto účtovanie akýchkoľvek poplatkov prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutej osobe za spracúvanie jej osobných údajov je nedôvodné.

Prevádzkovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie primeranej úrovne ochrany osobných údajov dotknutých osôb úhradou poplatku na tento účel. Prevádzkovateľ je povinný chrániť osobné údaje dotknutých osôb z nového zákona (ex lege) tak, ako tomu bolo doteraz. V danomprípade teda nejde o „nadštandard“ poskytovania služieb upravených medzi zmluvnými stranami.

Ak dotknutá osoba odmietne uhrádzať takýto poplatok prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ nebude poskytovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov dotknutým osobám, porušuje nový zákon, pretože si nesplnil všetky povinnosti, ktoré mu nový zákon ukladá ako prevádzkovateľovi a v danom prípade mu môže úrad uložiť pokutu podľa § 104 ods. 1, 2 nového zákona.

Z pohľadu civilného práva, takáto zmluva by bola v časti zbavenia sa zodpovednosti prevádzkovateľa poskytovať primeranú úroveň ochrany osobných údajov dotknutej osobe NEPLATNÁ. Prevádzkovateľ sa zodpovednosti podľa nového zákona chrániť osobné údajedotknutých osôb zmluvnými dojednaniami zbaviť nemôže.

Príklad povinností podľa z. č. 122/2013 Z.z. vs. nové povinnosti stanovené zákonom: 

Účinnosťou nového zákona odpadli inštitúty uvedené v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.. z.“), a to konkrétne prihlasovacia povinnosťa s ňou spojené správne poplatky, ako i oznamovacia povinnosť podľa § 38 – 41 zákona č. 122/2013 Z.z., ktoré neboli nahradené obdobnými inštitútmi, odpadla povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt podľa § 19 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z., ktorý nebol nahradený obdobným inštitútom a pod.. Informačnú povinnosť stanovenú v §19 nového zákona si môže prevádzkovateľ splniť prostredníctvom jeho webového sídla.

 

Celé znenie stanoviska nájdete tuStanovisko Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Máte otázky k téme GDPR? Pridajte sa do diskusného fóra => GDPR – ochrana osobných údajov

 

zdroj: UOOU

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii GDPR

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch