Spojte sa s nami:

Stavebné lešenie a jeho (ne)zaradenie do dlhodobého majetku. #účtovnícky seriál 3

Novinky

Stavebné lešenie a jeho (ne)zaradenie do dlhodobého majetku. #účtovnícky seriál 3

Pri posudzovaní obstarania lešenia budeme vychádzať z týchto ustanovení :

Podľa § 22 ods. 2  písm. a) Zákona o dani z príjmov, hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú :

a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí – samostatné hnuteľné veci sú charakteristické tým, že ide vždy len o také hnuteľné veci , ktoré súčasne musia spĺňať všetky nasledovné 3 podmienky, a to :

    • majú samostatné technicko – ekonomické určenie,
    • vstupnú cenu vyššiu ako 1.700 EUR a
    • dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok.

Ak niektorá z podmienok nie je splnená nie je možné tento majetok odpisovať podľa Zákona o dani z príjmov a spôsob, akým sa zahrnie do základu dane, je stanovený postupmi účtovania – t.j.  stanovené účtovné odpisy sú vlastne zároveň aj daňovými odpismi.

Odporúčame :  Dodanie nábytku, ktorého časť sa napevno nainštaluje na stenu v miestnosti a časť je voľne stojaca. #účtovnícky seriál 2

Pri zaraďovaní dlhodobého majetku pre účely jeho daňového odpisovania postupujeme podľa § 26 ods. 1 Zákona o dani z príjmov, kde je uvedené, že v prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín uvedených v prílohe č. 1 k Zákonu o dani z príjmov (táto príloha v zákone o dani z príjmov je v skrátenej forme, takže podrobnejšie členenie čo patrí ešte v rámci daného kódu je potrebné zisťovať v Klasifikácii produkcie CPA, ktorá je zverejnená štatistickým úradom)

V § 26 ods. 2 Zákona o dani z príjmov, ak si vyhľadáme kód v Klasifikácii produkcie CPA, ktorý nebude patriť do žiadnej odpisovej skupiny podľa príloha č. 1 k Zákona o dani z príjmov a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2.

Čo sa týka kódu lešenia, lešenie nám spadá pod kód Klasifikácie produkcie CPA:25.11.23 Ostatné konštrukcie a ich časti, dosky, tyče, uholníky, tvarovky a podobné výrobky zo železa, ocele alebo hliníka

Stavebné lešenie pozostáva z viacerých prvkov (napríklad rúry, svorky, spojky atď….). Čo sa týka jeho zatriedenia podľa Klasifikácie produkcie tak pôjde o kód 25.11.23 Ostatné konštrukcie a ich časti, dosky, tyče, uholníky, tvarovky a podobné výrobky zo železa, ocele alebo hliníka.  Takže daňovník pridelí tomuto majetku kód 25.11.23, keďže ale tento kód sa nenachádza v žiadnej odpisovej skupine podľa prílohy č. 1 Zákona o dani z príjmov, jeho zaradenie by v súlade s § 26 ods. 2 Zákona o dani z príjmov potom bolo v skupine 2 (hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy….sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2, čo je aj tento prípad).

V prípade, že by stavebné lešenie bolo jednorazovo kúpené v hodnote vyššej ako 1 700 EUR, spĺňa podmienky pre zaradenie medzi odpisovaný hmotný majetok, t.j. 2 odpisová skupina (odpisovanie 6 rokov).

Pri stavebnom lešení, ktoré by bolo obstarané v hodnote nižšej ako 1 700 EUR,  sa daňovník môže rozhodnúť:

–  či ho zaradí do dlhodobého hmotného majetku a bude  o ňom účtovať   ako o dlhodobom HM,  a to v súlade s § 13 ods. 6   Postupov účtovania v PÚ, kde je uvedené, že hmotný majetok podľa odseku 4 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu (odvolávka na § 22 ods. 2 Zákona o dani z príjmov) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Takýto majetok sa účtovne odpisuje na základe odpisového plánu daňovníka, pričom účtovné odpisy sú daňovo uznaným nákladom ( účtovné odpisy sú zároveň aj daňovými odpismi,  tak ako vstupujú do výsledku hospodárenia ich zaúčtovaním tak sa aj zahŕňajú do základu dane),

– alebo bude o ňom daňovník účtovať ako o zásobe, zaúčtuje do spotreby.

V praxi sa môže ale vyskytnúť aj situácia, že daňovník postupne dokupuje lešenie, pričom ho  daňovník môže používať s lešením kúpeným už predtým, ale môže ho používať aj samostatne. Napríklad v priebehu roka z dôvodu zákaziek najprv kúpi lešenie v hodnote 900 EUR (pôjde o neplatiteľa DPH), následne o dva mesiace neskôr v hodnote 1 300  EUR, pretože ďalšia zákazka bude rozsiahlejšia a následne o 3 mesiace z dôvodu ďalšej zákazky, ktorá si vyžaduje omnoho  väčšie lešenie,  dokúpi ešte lešenie v hodnote 1 900 EUR, pričom pôjde o dokupovanie toho istého druhu lešenia. 

Čiže daňovník bude posudzovať dôvod dokupovaného lešenia, ako sme už uviedli ak pre prvú zákazku stačilo lešenie za sumu 900 EUR ale nasledujúca zákazka bola rozsiahlejšia a znamenala by, že by daňovník musel dokúpiť ešte ďalšie lešenie, tak v tomto prípade by sme odporúčali daňovníkovi, aby si postup účtovania a tiež jeho evidovania stanovil v internej smernici, pričom sa môže daňovník rozhodnúť, že ho bude považovať za :

– samostatný majetok (bude posudzovať jednotlivo), pričom nebude brať do úvahy predtým kúpené stavebné lešenie

– resp.  technické zhodnotenie už predtým kúpeného stavebného lešenia, pričom bude postupovať v súlade s v § 29 Zákona o dani z príjmov.

Ak by sme však napríklad pri prvej zákazke vedeli, že potrebujeme lešenie už v hodnote 2 200 EUR ale by sme ho z dôvodu finančnej hotovosti kupovali na 2 krát ( prvá faktúra 900 EUR a druhá faktúra 1 300 EUR) tak sa skôr prikláňam k tomu názoru, že by bolo lešenie považované ako jeden celok, nie posudzované samostatne. V každom prípade záleží na tam, ako si daňovník stanoví smernicu a ako si bude vedieť prezentovať svoje konanie, dôvody.

Pozrite si školenia k danej téme a využite pri moduloch 10% zľavu s kódom “Biznisklub”

 

Odporúčame :  Oprava základu dane pri oneskorenom dobropise, ktorý je vystavený na inú sumu. #účtovnícky seriál 1

Autorka: Ing. Ivana Glazelová, členka Slovenskej komory daňových poradcov, autorka odborných článkov z oblasti daní a účtovníctva.

 

Zobraziť všetky články od CUS – Centrum účtovníkov Slovenska


O autorovi:

Tento článok vznikol v spolupráci s CUS – Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o.

Už 15 rokov pripravujeme odborné školenia pre ekonómov, účtovníkov a mzdárov. Náš tím profesionálnych lektorov je zárukou, že potrebné informácie o zmenách legislatívy sa k vám dostanú včas a v zrozumiteľnej forme. Každé jedno odborné školenie vysielame aj naživo cez internet, aby ste sa k nám mohli pridať kdekoľvek na Slovensku.

Kontakt: www.cus.sk

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:OdporúčameOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch