Spojte sa s nami:

Úrad na ochranu osobných údajov vydal usmernenie k otázkam o fotografiách a audiovizuálnych záznamoch

Novinky

Úrad na ochranu osobných údajov vydal usmernenie k otázkam o fotografiách a audiovizuálnych záznamoch

Každý prevádzkovateľ je zodpovedný za to, že pri zverejnení fotografií má stanovený vhodný právny základ podľa čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,Nariadenie“) (obdobne § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).1 Z určenia správneho právneho základu vyplývajú práva dotknutých osôb.

Tento dokument sumarizuje možnosti prevádzkovateľov pri určení právnych základov pri zverejňovaní fotografií.

1. Verejné podujatia a akcie

Zhromažďovanie informácií o spoločenských, športových alebo kultúrnych udalostiach a dokumentácia týchto udalostí prostredníctvom audiovizuálnych alebo iba vizuálnych záznamov sa považuje za spracúvanie osobných údajov za predpokladu, že fyzická osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná.2 Hovoríme napríklad o fotografiách, ktoré zachytávajú podobizne jednotlivých fyzických osôb, ktoré sa zúčastnia podujatia; naopak fotografie, ktoréz väčšej vzdialenosti zachytávajú iba priebeh akcie, ale nie podobizne fyzických osôb, sa zaspracúvanie osobných údajov nepovažuje.

– Vyhotovovanie fotografií v rámci podujatí pre širokú verejnosť

Zákonnosť fotografovania alebo vyhotovovania videozáznamov na propagačné účely môže byť založená na súhlase3 dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý musí byť udelený slobodne a musí byť konkrétny, informovaný a jednoznačný. Podmienkyposkytnutia súhlasu sú bližšie upravené v čl. 7 Nariadenia § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať a pred poskytnutím súhlasu musí byť o tomto práve informovaná.

V prípade tohto inštitútu musí predovšetkým prevádzkovateľ vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov. Najvhodnejšie je preto vyhotoviť súhlas pre dotknutú osobu tak, aby mal prevádzkovateľ dôkaz o jeho udelenívpísomnej forme, ato buď vlistinnej alebo elektronickej podobe, pokiaľ si uchová o ,,zakliknutí“ súhlasu na svojom webovom sídle elektronickú evidenciu.

STIAHNUŤ CELÉ ZNENIE DOKUMENTU – BEZPLATNE

 

zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:Odporúčame zo sveta ekonomikyOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch