Spojte sa s nami:

ZÁKAZ ULOŽIŤ ZAMESTNANCOVI POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI O PRACOVNÝCH PODMIENKACH

Novinky

ZÁKAZ ULOŽIŤ ZAMESTNANCOVI POVINNOSŤ MLČANLIVOSTI O PRACOVNÝCH PODMIENKACH

Dňa 01. januára 2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 Z.z., ktorou zákonodarca okrem iného doplnil do znenia Zákonníka práce nové ustanovenie § 13 ods. 5 Zákonníka. V zmysle nového zákonného ustanovenia  zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a podmienkach zamestnávania.

Povinnosť mlčanlivosti o pracovných podmienkach

V zmysle dôvodovej správy k predmetnej novele má týmto krokom dôjsť k odstráneniu jednej z bariér, ktoré v súčasnosti údajne obmedzujú možný tlak na zvyšovanie miezd. Touto bariérou sa má na mysli v praxi zaužívaný postup zamestnávateľov, ktorí v pracovných zmluvách uzatvárajú doložky, v zmysle ktorých je zamestnanec povinný zachovávať mlčanlivosť o svojej mzde.

Podľa zákonodarcu má zavedenie uvedeného absolútneho zákazu zamestnávateľa obmedzovať zamestnanca v možnosti informovať o svojej mzde údajne prispieť k posilneniu aplikácie zásady poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu.

S poukazom na vyššie uvedené je však potrebné zdôrazniť, že zákaz zaviazať zamestnanca mlčanlivosťou sa nevzťahuje iba na mzdové podmienky, ale na všetky a akékoľvek pracovné podmienky a podmienky zamestnávania (napr. o dĺžke pracovného pomeru, pracovnom čase, dĺžke výpovednej doby atď.).

Zákonodarca zároveň v zákone výslovne uvádza, že nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, a teda v prípade, ak zamestnanec bude rozširovať informácie o svojich pracovných podmienkach, nie je možné si voči nemu pre takéto konanie uplatňovať akékoľvek sankcie či iné obdobné nároky.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ak zamestnávateľ má v pracovnej zmluve alebo v inej dohode so zamestnancom zavedenú povinnosť zamestnanca zachovávať mlčanlivosť o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnania, odporúčame predmetné dojednania z dokumentácie odstrániť, napr. dohodou o zmene pracovných podmienok podľa § 54 Zákonníka práce.

Ak tak nebude vykonané, prípadne, ak zamestnávateľ uzavrie po účinnosti tejto novely pracovnú zmluvu alebo inú dokumentáciu s predmetnou povinnosťou zamestnanca, je takéto dojednanie zo zákona neplatné. Zároveň je v takomto prípade zamestnanec oprávnený podať zamestnávateľovi sťažnosť v zmysle § 13 ods. 6 Zákonníka práce, prípadne sa obrátiť na súd a domáhať sa súdnej ochrany podľa § 13 ods. 8 Zákonníka práce.

V neposlednom rade, nakoľko v takomto prípade dôjde k porušeniu pracovnoprávnych predpisov, môže byť v prípade inšpekcie práce zamestnávateľovi uložená zo strany inšpektorátu práce pokuta až do výšky 100.000,- EUR.

 

Zobraziť všetky články od Lenka Katríková


O autorovi

JUDr. Lenka Katríková – je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors, pričom v oblasti advokácie pôsobí od roku 2010. V roku 2014 sa stala spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie sídliacej v Starom meste v Bratislave, v mene ktorej vykonávala advokáciu až do roku 2018.

Zameriava sa predovšetkým na oblasť obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností a zmluvnej agendy, ochrany osobných údajov, pracovného práva, práva duševného vlastníctva so zameraním sa na právo ochranných známok, ako aj práva verejného obstarávania vrátane oblasti registra partnerov verejného sektora. Prínosom k jej skúsenostiam je aj participácia na rozsiahlych právnych auditoch a rôznych projektoch s cezhraničným prvkom.

Kontakt: www.stentors.eu / mail: katrikova@stentors.eu / mobil: +421 908 731 053

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:Odporúčame zo sveta ekonomikyOdporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch