nedeľa, 16 júna, 2024
HomeZamestnanieMobbing a bossing na pracovisku - ako sa efektívne brániť?

Mobbing a bossing na pracovisku – ako sa efektívne brániť?

V nasledujúcom článku sa dozviete viac informácii o mobbingu a bossingu na pracovisku, čo je v skratke „psychoteror“ alebo „šikana na pracovisku “. Deje sa to na niektorých pracoviskách, hlavne na tých, kde sú riaditelia alebo manažéri psychopati alebo sociopati. Podiel psychopatov a sociopatov tvorí 20% na riadiacich pozíciách.  V článku si identifikujeme prejavy a príklady bossingu, mobbingu a dozviete sa aj ako sa týmto nekalým praktikám brániť.

Čo je Mobbing na pracovisku?

Mobbing na pracovisku sa týka systematického, dlhodobého a nežiaduceho obťažovania alebo zneužívania jednotlivca na pracovisku zo strany kolegov, nadriadených alebo iných osôb v pracovnom prostredí. Zahrnuje to rôzne nepríjemné aktivity, ako sú napr. verbálne obťažovanie, diskriminácia, ponižovanie, šírenie klebiet, izolácia a ďalšie formy zneužívania.

Mobbing môže spôsobiť vážny emocionálny stres, ktorý negatívne ovplyvňuje pracovnú výkonnosť a pohodu jednotlivca na pracovisku. V krajnom prípade môže dohnať poškodeného až k „samovražde“. Mobbing je viac kolektívny a môže byť zameraný na viac osôb súčasne.

Mobbing , šikana zo strany kolegov a jej prejavy

Mobbing a bossing na pracovisku - Príklad mobbingu

Príklady prejavov mobbingu na pracovisku, sú nasledovné:

 • Verbálne obťažovanie: Opakované používanie urážok, vulgarizmov alebo ponižujúcich poznámok voči konkrétnemu zamestnancovi.
 • Sociálna izolácia: Zámerne vylúčenie zamestnanca z tímu, komunikačných okruhov alebo spoločenských aktivít.
 • Šírenie nepravdivých informácii: Opakované šírenie nepodložených informácii o zamestnancovi s cieľom mu uškodiť v pracovnom prostredí.
 • Diskriminácia:  Vylučovania zamestnanca na základe jeho rasového, pohlavného, vekového alebo iného identifikačného charakteru.
 • Nespravodlivá kritika: Neprimeraná, opakovaná kritika, ktorá nie je konštruktívna a nemá za cieľ podporovať zlepšenie pracovného výkonu.
 • Nadmerné kontrolovanie: Neprimerané sledovanie a kontrolovanie prácu s cieľom vytvárať stres a pocit neistoty.
 • Neprimerané pracovné zaradenie: Týka sa prideľovanie úloh, ktoré nezodpovedajú schopnostiam alebo pozícii zamestnanca, s cieľom spôsobiť mu problémy.

Mobbing môže mať závažné dôsledky pre zdravie a pohodu jednotlivca a mal by byť brány vážne. Firmy by mali vytvárať prostredie, kde je takéto správanie odmietané a mali by prijímať vhodné opatrenia k jeho prevencii ako napr. dotazník, spätná väzba, väčšie množstvo teambuildingov.  Ak, ste „obeťou“ mobbingu, kľúčové je nad touto situáciou si udržať „nadhľad“ alebo reálne uvažovať  o zmene práce.

Čo je to bossing na pracovisku?

Bossing je termín, ktorý označuje nežiaduce  správanie  nadriadených voči  podriadením  v pracovnom prostredí. Toto správanie môže zahrňovať ponižovanie, manipuláciu, vytváranie nepríjemnej  pracovní atmosféry alebo nespravodlivé zaobchádzanie. Bossing môže mať negatívny dopad na psychické zdraví a pracovný výkon postihnutých zamestnancov. Je dôležité rozlišovať medzi bežnými manažérskymi požiadavkami a správaním, ktoré prekračuje hranice a vytvára nepríjemné pracovné prostredie. Bossing je viac zameraný na jednotlivca ako skupiny.

Mobbing a bossing na pracovisku - príklad Bossingu.

Ako rozpoznať prejavy bossingu, šikany zo strany Nadriadeného?

Bossing na pracovisku môže mať rôzne prejavy. V nasledujúcich bodoch sa nachádzajú identifikované príklady bossingu, ktoré pozostávajú z nevhodného správania nadriadeného voči podriadenému zamestnancovi. Príklady bossingu sú nasledujúce:

 • Nespravodlivé zaobchádzanie: Nadriadený môže jednostranne uprednostňovať niektorých zamestnancov a nespravodlivo trestať alebo ignorovať ostatných.
 • Odopieranie informácii: Zámerné odopieranie dôležitých informácii alebo príležitosti, ktoré by mohly prispieť k profesijnému rozvoju zamestnanca.
 • Fyzické alebo psychické zastrašovanie: Priame alebo nepriame využívané moci k zastrašovaniu a vytváraniu strachu u podriadených.
 • Verbálne ponižovanie: Používania urážlivého jazyku, ponižujúcich poznámok alebo výsmechu kritiky voči podriadeným.
 • Manipulácia s úlohami: Prideľovanie nereálne obťažných úloh, činnosti, ktoré neodpovedajú schopnostiam zamestnanca, s cieľom „zahanbiť ho
 • Izolácia: Vylúčenie zamestnanca z komunikačných okruhov alebo pracovných skupín, čo vytvára pocit osamelosti a izolácie.
 • Nespravodlivé kritiky: Poskytovanie opakovanej, neúmernej alebo nepodloženej kritiky bez konkrétnych návrhov na zlepšenie.
 • Diskriminácia: Nadriadený môže diskriminovať zamestnanca na základe rasových, pohlavných, vekových alebo iných kritérií.

V rámci bossingu je dôležité si byť vedomý, že môže byť vysoko subjektívny , prejavujúc sa rôznymi spôsobmi. Neprejavuje sa len priamo na pracovisku, ale môže byť problémom aj pri flexibilnej práci z domu.

Vždy záleží na kontextu a opakovanom správaní, ktoré vytvára nepríjemne a nepodporujúce  pracovné prostredie. Žiadny zamestnanec si nezaslúži takéto správanie voči sebe, o spôsoboch ako takéto správanie riešiť si viac povieme v nasledujúcej časti. Ak by sa všetci nadriadení pracovníci držali nasledujúceho citátu, tak bol by to o mnoho menší problém.

Správajte sa k svojim zamestnancom presne tak, ako by ste chceli, aby sa oni správali k vám, keby ste boli na ich mieste

John Paul DeJoria

Hrozba Bossingu – ako sa brániť v plnej psychickej sile

Boj proti bossingu vyžaduje kombináciu osobných stratégii a podpory zo strany pracovného prostredia a iných nadriadených. Poďme si identifikovať niektoré možné spôsoby, ako sa brániť proti bossingu:

 • Zachovajte pokoj a profesionalitu:  Snažte sa minimalizovať emocionálne reakcie na obťažovanie v rámci pracovného prostredia.
 • Dokumentujte správanie: Zaznamenávajte prípady bossingu, spolu s dátami, časmi, miestami a detailmi konkrétnych situácii. Môže to byť veľmi užitočne, pokiaľ sa rozhodnete nahlásiť bossing iným nadriadeným
 • Hovorte o problému: Konfrontujte nadriadeného a povedzte mu, ako sa cítite v dôsledku jeho správania. Buďte konkrétny a zdôraznite, ako negatívne to ovplyvňuje váš pracovný život.
 • Hľadajte podporu: Diskutujte o svojich skúsenostiach a hľadajte rady medzi kolegami alebo priateľmi mimo pracovného prostredia.
 • Získajte znalosti: Zoznámte sa s firemnými politikami týkajúcich sa bossingu. Poznanie svojich povinností a práv môže byť kľúčovou účinnou obranou.
 • Hľadajte pomoc personálneho oddelenia: V prípade, že konfrontácia s nadriadeným nevedie k zmene situácie, obrate svoju pozornosť na personálne oddelenie alebo ďalšieho nadriadeného s žiadosťou o pomoc.
 • Môžete hľadať právnu radu: Pokiaľ sa situácia nezlepší a máte neustále pocit, že sú porušované vaše práva alebo pracovní etika, mali by ste zvážiť konzultáciu s právnym expertom alebo advokátom. Pri obrane je vhodne poznať právny rámec v rámci zákona.
 • Zvážte zmenu pracovného miesta: Pokiaľ sa bossing stáva neúnosným a žiadne z predchádzajúcich opatrení neviedlo k zlepšenej situácie, môžete uvažovať nad zmenou pracovného miesta.

Znalosti ohľadom neverbálnej komunikácie vám môžu pomôcť odhaliť skutočných priateľov od falošných priateľov, zistite ako ovládač reč tela.

Je dôležité si byť vedomý svojich práv a hľadať podporu, keď sa stretnete s bossingom. Každá situácia môže vyžadovať individuálny prístup, a preto je dôležité zhodnotiť dostupné možnosti a zvoliť tie, ktoré sú najvhodnejšie pre konkrétnu situáciu. A ak je situácia neúnosná, treba proste zmeniť prácu, je dosť pravdepodobne, že vás „rohom“ bude čakať lepšia práca.

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here