piatok, 19 apríla, 2024
HomeE-commerceBCG Matica ako ju vytvoriť a získať z nej maximum?

BCG Matica ako ju vytvoriť a získať z nej maximum?

Poznáte BCG Maticu ako užitočný nástroj pri plánovaní stratégie? Ako ju použiť v rámci svojho podnikania? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v článku, tak spravte si pohodlie a premýšľajte nad informáciami v kontexte vlastného podnikania, veríme, že môžete dostať nové nápady a inšpirácie. Záleží nám na vašom úspechu.

V dnešnom dynamickom obchodnom prostredí je strategické plánovanie kľúčovým faktorom úspechu pre každú organizáciu. Jedným z najpoužívanejších nástrojov na analyzovanie a plánovanie stratégií je BCG Matica, ktorá je pomenovaná podľa konzultačnej spoločnosti Boston Consulting Group (BCG). Tento nástroj poskytuje holistický pohľad na portfólio produktov alebo podnikových jednotiek a pomáha manažérom rozhodnúť sa, kam investovať zdroje a aké stratégie zvoliť. Ďalším vhodným nástrojom pre analýzu môže byť swot analýza.

Čo je BCG Matica? + príklady

BCG Matica je strategicky analytický nástroj, ktorý pomáha podnikom klasifikovať ich portfólio podnikových jednotiek alebo produktov do štyroch kategórií na základe ich relatívneho podielu na trhu a rastového potenciálu. Tieto kategórie alebo kvadranty sú označené ako „hviezdy„, „dojné kravy„, „otázniky“ a „biedni psi„.

Hviezdy

Produkty alebo podnikové jednotky s vysokým trhovým podielom a vysokým rastovým potenciálom. Hviezdy sú zvyčajne produktmi alebo podnikovými jednotkami, ktoré majú vychádzajúce postavenie na trhu a sú schopné ďalšieho rastu. Vašim cieľom by malo byť aby sa z hviezd stali dojné kravy a udržali sa na trhu čo najdlhšie.

bcg matica príklad: Red Bull, nový IPhone.

Hviezdy - BCG Matica

Dojné kravy

Produkty alebo podnikové jednotky s vysokým trhovým podielom, ale nízkym rastovým potenciálom. Tieto jednotky často generujú stabilné príjmy, ale už nie sú schopné dosahovať vysoký rast. Snažte sa z nich dostať maximum a udržať vo svojom porfóliu. Robte malé zlepšenia, vytvárajte a predstavujte nové produktové rady. Peniaze, ktoré vďaka dojným kravám získate, môžete použiť na financovanie ďalších produktov pre fázy otáznikov a hviezd.

bcg matica príklad: Škoda Octavia, Playstation 5, Pampers.

Otázniky

Produkty alebo podnikové jednotky s nízkym trhovým podielom, ale s vyšším rastovým potenciálom. Sú to typicky nové produkty alebo podnikové jednotky, ktoré sa snažia získavať trhový podiel. Fáza otáznikov si vyžaduje  veľké investície a je vhodne vykonať v rámci tejto fázy prieskum trhu, ktorý vám odpovie na otázky či majú otázniky potenciál stáť sa hviezdami.  

bcg matica príklad: nový párfem, nový druh Coly, tesla.

Je naozaj náročné navrhovať produkty pre cieľové skupiny. Mnohokrát sa stáva, že ľudia nevedia, čo chcú, pokiaľ im to neukážete.

Steve Jobs

Biedni psi

Produkty alebo podnikové jednotky s nízkym trhovým podielom a nízkym rastovým potenciálom. Tieto jednotky zvyčajne neposkytujú veľký prínos a môžu byť zdrojom straty. Ako s nimi ďalej? Môžete ich inovovať a opätovne z nich spraviť otázniky alebo urobiť rozhodnutie a vyradiť ich zo svojho porfólia. Ak chcete inovovať produkty, tak je dôležite mať v sebe určitú úroveň tvorivosti.

bcg matica príklad: staré tlačidlové telefóny, mp3 prehrávač.

Aké má BCG Matica výhody a nevýhody?  

Aj keď BCG Matica poskytuje viaceré výhody, má aj svoje nevýhody ako mnohé nástroje, poďme sa následne bližšie pozrieť na výhody a nevýhody v nasledujúcich bodoch. Veríme, že výber vám poskytne pohľad na to, či sa oplatí aplikovať BCG Maticu v podniku.

Výhody a nevýhody matice

Výhody BCG Matice

BCG Matica je jednoduchá a prehľadná analýza, ktorá poskytuje prehľadný spôsob, ako klasifikovať rôzne podniky, na základe ich trhového podielu a rastového potenciálu. Vizuálna reprezentácia matice umožňuje manažérom rýchlo porozumieť rozloženiu portfólia a identifikovať strategické priority. BCG maticu môžete použiť aj rýchle porovnanie, pri ktorom môžete rýchlo porovnať viaceré produkty a identifikuje ich relatívne silné a slabé stránky.

Matica BCG poskytuje rámcovú štruktúru pre zjednodušené strategické rozhodovanie o strategických krokoch pre každú jednotku na základe ich umiestnenia v matici. BCG Matica taktiež pomáha podnikom určiť, ktoré podnikové jednotky vyžadujú viac investícií a podpory a ktoré môžu byť možno kapacitné redukované alebo minimalizované, v skratke prioritizácia investícií.

Nevýhody BCG Matice

BCG Matica je jednoduchý model, môže poskytovať obmedzený pohľad na skutočné potreby portfólia podnikových jednotiek alebo produktov. Matica poskytuje statický pohľad na portfólio a neberie do úvahy dynamiku rastu a trhového podielu, ktoré sa môžu meniť v čase. Matica taktiež neberie do úvahy širší kontext, ako sú zmeny v odvetví, konkurenčné sily alebo trhové trendy, čo môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam.

Pre niektorých nevýhodou môže byť jednostrannosť BCG Matice, ktorá môže prehliadať faktory ako konkurenčné výhody, zákaznícke preferencie alebo technologické inovácie. Nesmieme zabúdať ani na časovo náročne náklady na získanie dát, ktoré sa týkajú získavania spoľahlivých údajov o trhom podiele a potenciále rastu.

Ako vytvoriť BCG Maticu?

Poďme sa bližšie pozrieť aké zdroje potrebujete pri tvorbe BCG Matice a ako si ju jednoducho môžete vytvoriť. Držte sa nasledujúcich 4 bodov a účinnosť BCG matice sa môže zvýšiť pre vaše podnikanie.

Ako vytvoriť BCG Maticu? - analýzy a prieskum.
  1. Zber dát: Začnite získavaním dát o vašich produktových portfóliách alebo podnikových jednotkách. Potrebujete údaje o trhovom podiele každej jednotky a ich rastový potenciál.
  2. Klasifikácia jednotiek: Na základe zozbieraných údajov klasifikujte vaše jednotky do jednotlivých kategórií. To znamená, že musíte určiť, ktoré produkty alebo jednotky sú hviezdy, dojné kravy, otázniky a biedni psi.
  3. Vizualizácia BCG Matice: Vytvorte grafickú reprezentáciu matice, ktorá bude zobrazovať umiestnenie jednotlivých produktov alebo podnikových jednotiek v jednotlivých kvadrantoch. Podoba BCG Matice sa nachádza znázornená na nasledujúcej fotke.
  4. Výsledná analýza: Analyzujte výsledky a vyvodzujte z nich závery. Identifikujte, ktoré jednotky vyžadujú ďalšiu podporu, a ktoré by mali byť možno minimalizované alebo opustené na krátkodobej alebo dlhodobej báze.

Výpočet BCG Matice

Výpočet BCG Matice zahŕňa dva hlavné faktory: trhový podiel a rastový potenciál. Tieto dva parametre sú následne použité na klasifikáciu podnikových jednotiek alebo produktov do štyroch kategórií: hviezdy, dojné kravy, otázniky a biedni psi.Po klasifikácii jednotiek sa vytvorí grafická reprezentácia matice. Na osi x sa zvyčajne zobrazuje trhový podiel a na osi y rastový potenciál. Jednotlivé jednotky sa potom umiestnia do príslušných kvadrantov podľa ich hodnôt trhového podielu a rastového potenciálu.

Výpočet BCG Matice je síce relatívne jednoduchý, ale jeho účinnosť závisí od presnosti údajov a vhodnosti klasifikácie jednotiek. Preto je dôležité použiť tento nástroj s rozumným uvážením a zvážiť aj ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť stratégiu podniku. Na obrázku môžete vidieť spracovanú BCG Maticu, pričom každá modra guľa, znázorňuje konkrétny produkt a jeho situáciu na trhu prostredníctvom porovnania.

BCG Matica príklad - vzor

Ako získať maximum z BCG Matice?

Spracovať a analyzovať porfólio cez BCG Maticu je účinná metóda pre získanie nových pohľadov na produkty a podnikanie celkovo. Poďme sa teraz bližšie pozrieť ako z BCG Matice môžete vyťažiť maximum pre váš úspech v podnikaní.

Prioritizácia investícií

Na základe umiestnenia jednotiek v BCG Matice si môžete stanoviť priority pre jednotlivé investície. Hviezdy by mali byť podporované, aby si udržali rast, zatiaľ čo otázniky by mali byť zamerané na získanie väčšieho podielu na trhu. Rozhodnutie o správnej forme investície môže byť alfou a omegou udržania produktov na trhu pre budúcu životnosť produktu.

TIP: Zaujíma vás problematika investovania? Získajte informácie o 10 najlepších knihách o investovaní.

Správa portfólia

Môžete aktívne spravovať svoje produktové portfólio na základe BCG Matice. To znamená, že prispôsobujete svoje stratégie pre každú jednotku na základe jej umiestnenia a cieľov. Môžete mať prehľad o rôznych produktoch, ktoré ponúkate, o ich situácii na trhu a potenciálu rastu, získate základ pre stanovenie vhodných stratégii.

Zdroj pre rizikový manažment

BCG Matica môže slúžiť aj ako nástroj pre rizikový manažment a uľahčovať im rôzne finančné rozhodnutia na základe reálnych dát o situácii na trhu. Čím ma rizikový manažment viac hodnotných faktov a dát, tým môžu robiť lepšie a zodpovednejšie rozhodnutia. Môžeme si to ukázať na kvadrante Biedni psi, ktorý môžu mať produkt, ktorý je vhodne minimalizovať z pohľadu predaja alebo ukončiť, tak aby podnik minimalizoval potenciálne straty do budúcna.

Prispôsobenie sa zmenám

BCG Matica je nástroj, ktorý je potrebné na pravidelnej báze aktualizovať, platí tu, že trhové podiely a rastové potenciály sa menia. Zmenu operatívnych taktík je možne na základe dát a faktov konkrétnej zmeny, v konkrétnom období. Odporúčame sa BCG Matici venovať pravidelné, každá ďalšia analýza, vám poskytne nové aktuálne skutočnosti a fakty, ktoré vám dajú kľúčové informácie o momentálnej situácii na trhu.  

BCG matica - maximum z bcg matice

Využitie BCG Matice môže byť pre podnik veľmi prospešné, pretože poskytuje jasný pohľad na portfólio produktov. Treba si dávať pozor na to, že to nie je len jednorazový nástroj, ale skôr dynamický proces, ktorý vyžaduje neustálu aktualizáciu a prispôsobenie sa meniacemu sa prostrediu. S rozumným vytvorením a efektívnym využitím môže BCG Matica viesť podnik k úspechu a konkurenčnej výhode na trhu.

TIP: BCG Maticu môžete použiť aj v rámci plánovania pri zostavení podnikateľského plánu.

Ak máte vy skúsenosti s použitím BCG Matice? Čo by ste odporučili ostatným? Inšpirujme sa všetci navzájom. Ak, chcete môžete sa vyjadriť v komentároch.

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here