piatok, 19 júla, 2024
HomePodnikanieSwot analyza - ako ju vytvoriť a čo musí obsahovať?

Swot analyza – ako ju vytvoriť a čo musí obsahovať?

Swot analýza je mocný nástroj pre analýzu a strategický rozvoj vášho podnikania. Ako ju správne vytvoriť? Čo musí obsahovať? Na tieto otázky sa dozviete odpovede v našom článku. Inšpirujte sa a pravidelne ju aktualizujte o nové skutočnosti, nepodceňujte význam swot analýzy. Je možne ju využiť pri analýze podniku, produktu, služieb. Jej veľkou výhodou je multifunkčnosť v mnohých oblastiach ako je napr. marketing, bankovníctvo, strojárstvo alebo vo výskumných centrách, samozrejme tých oblasti je o mnoho viac.

SWOT analýza poskytuje kritické informácie, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovacích procesoch, či už ide o vstup na nový trh, spustenie produktu alebo alokáciu zdrojov. Taktiež analýza môže pomôcť organizácii lepšie pochopiť trhové dynamiky, konkurenciu a potreby zákazníkov. Tvorba SWOT analýzy môže podporiť tímovú spoluprácu a komunikáciu, keďže účastníci diskutujú a zhodnocujú rôzne aspekty analýzy.

Swot analýza

Vynašiel ju Albert Humphrey , ktorý viedol výskumný tím v 60 a 70 rokoch v Spojených Štátoch Amerických. Vďačíme mu za to, že túto analýzu môžeme používať a mnohým podnikom pomohla pri strategickom rozvoji.  SWOT analýza sa zameriava na analýzu vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku, kde v rámci každej oblasti sa stanovujú faktory.  Silné a slabé stránky sa týkajú vonkajšieho prostredia, príležitosti a hrozby vnútorného prostredia.

Swot analýza podniku

Ak chcete analyzovať podnik prostredníctvom Swot analýzy je dôležite si najskôr určiť kľúčových ľudí, ktorý budú mať na starosti Swot analýzu vo všeobecnosti platí, že ideálny počet ľudí je od 3 do 6. Príliš veľké množstvo ľudí urobí zhotovenie náročnejšie a dlhšie. Po určení kľúčových ľudí je dôležité si stanoviť cieľ a analyzovanú oblasť. V rámci analýzy je nutné sa držať stanoveného cieľa a docieliť to, aby faktory súviseli so stanoveným cieľom. Pre vysokú hodnotu výstupu je dôležité byť kritický, presný a objektívny.

Swat analýza podniku

Silné a slabé stránky

V rámci interného prostredia sa analyzujú silné a slabé stránky. Platí, tu, že ku každej oblasti sa priradia faktory, ktoré súvisia priamo s podnikom a ku každému faktoru sa priradí bod, pričom sa bodujú na 10 bodovej stupnici, od 1 do 10, pričom 1= najmenej dôležitý faktor, 10= najviac dôležitý faktor. V rámci interného prostredia sa sledujú finančné a ľudské zdroje, hmotný a nehmotný majetok týkajúci sa podniku, resp. značky. Dôležité je si zodpovedať otázky pre stanovenie tých vhodných faktorov.

V rámci silných stránok sú to nasledujúce otázky:

 • Čo robíme dobre?
 • Aké zdroje, aktíva vlastnime?
 • Čo sa našim zákazníkom/ partnerom páči?
 • V čom sme lepší než naša konkurencia?
 • Čo robí naše produkty, služby jedinečne?

Pre slabé stránky sú to nasledujúce otázky:

 • Aké nám chýbajú zdroje alebo know how?
 • Čo môžeme zlepšiť?
 • S čím sú naši zákazníci alebo partneri nespokojní?
 • V akých oblastiach nás konkurencia predbehne?

Príležitosti a hrozby

V rámci swot analýzy je dôležite analyzovať aj prostredie mimo vášho podniku. V tejto fáze sa koncentrujeme na príležitosti a hrozby. Sledujeme tu situáciu na trhu, politickú situáciu alebo dodávateľov.  

Pri príležitostiach je vhodne si položiť nasledujúce otázky:

 • Aké nové trendy môžeme použiť vo svojom podniku?
 • Sú v okolí trhy s menšou konkurenciou?
 • Do akých susedných trhoch môžeme vstúpiť?
 • Ktoré z našich silných stránok môže byť lákavé pre potenciálnych obchodných partnerov?

TIP: Tiktok v roku 2024 môže predstavovať vhodnú príležitosť pre rast a rozvoj.

Otázky, ktoré je dobre si pokladať pri hrozbách sú nasledovne:

 • Ako by mohli ekonomické alebo politické problémy ovplyvniť naše podnikanie?
 • Na aké súčasne trendy nie sme ako podnik pripravený?
 • Čo robí naša konkurencia?
 • Ako nás môže negatívne ovplyvniť naše slabé stránky?

Swot analýza podniku – príklad

Poďme si teraz ukázať SWOT analýzu v praxi na príklade jedného knižného e-shopa. E-shop sa rozhodol zaradiť do svojho sortimentu Dvd a bluray filmy. Cieľom by v tomto prípade bolo rozšírenie sortimentu a oslovenie nového segmentu zákazníka na súčasnom trhu.

Swot analýza podniku - príklad

Z výsledkov vyplýva, že silné stránky majú dohromady 32 bodov, slabé stránky majú 26 bodov, príležitosti majú 29 bodov a hrozby 31 bodov. Na základe tohto súčtu je odporúčané aplikovať defenzívnu stratégiu, vzhľadom na vzťah, že silné stránky a hrozby dominujú. Pozrite si aj ďalšie príklady použita SWOT analýzy v rámci verejnej správy.

TIP: Rozbiehate podnikanie, prípadne uvažujete nad začiatkom podnikania, prečítajte si článok Ako začať podnikať.

Výstupné stratégie SWOT analýzy

Na základe výsledkov z vykonanej swot analýzy môžeme stanoviť celkovo 4 TOWS stratégie. Stratégiu vyberieme na základe súčtov jednotlivých faktov v oblastiach, ktoré sa porovnajú a na základe toho zistime akú stratégiu by sme mali použiť.

 1. Ofenzívna stratégia je odporúčaná ak silné stránky a príležitosti prevyšujú nad slabými stránkami a hrozbami. Zamyslíte sa nad tým ako vám môžu silné stránky pomôcť pri využívaní príležitosti. V rámci ofenzívnej stratégie je kľúčové maximalizovať interné a externé faktory tak aby biznis rástol pravidelne a dlhodobo.
 2. Defenzívna stratégia je aplikovateľná, ak silné stránky prevyšujú slabé stránky a hrozby prevyšujú príležitosti. Výsledkom je to, že sa snažíme silnými stránkami eliminovať a minimalizovať hrozby prostredníctvom silných stránok.
 3. Stratégiu spojenectva používame, keď slabé stránky prevyšujú silné stránky a príležitosti porážajú hrozby. Dôležité je sa zamyslieť nad tým, ako môžem prostredníctvom príležitosti minimalizovať slabé stránky.
 4. Stratégia úniku/ likvidácie pozostáva z odstraňovania slabých stránok a vyhýbaniu sa hrozieb. Zameriava sa na minimalizovanie slabých stránok a predchádzaniu hrozieb.
Swot analýza - výstupné stratégie.

Swot analýza osobnosti

Poďme sa teraz pozrieť na swot analyzu osobnosti, ktorá ma taktiež taký istý systém ako klasická swot analýza, s tým rozdielom, že teraz sa zameriavame na našu osobnosť. Istým spôsobom je to sebareflexia, ktorá vám pomôže byť lepšou osobnosťou a ľahšie dosahovať vaše subjektívne ciele. Pozostáva taktiež z interného a externého prostredia, určenia faktorov, priradenia bodov k faktorom s následným vyhodnotením. Venujeme sa tú tiež silným a slabým stránkam a príležitostiam a hrozbám.

TIP: Stiahnite si náš vzor Swot analýzy, s týmto vzorom, bude tvorba jednoduchšia.

Otázky pri swot analýze osobnosti

V rámci zistenia faktorov je vhodne si položiť niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu vypracovať swot analýzu osobnosti. Otázky, ktoré by sme sa mali snažiť zodpovedať v rámci silných stránok sú nasledujúce:

 • Čo ovládam, v čom vynikám?
 • Viem budovať kontakty, komunikovať?
 • Aké sú moje schopnosti, skúsenosti, klady a prednosti?
 • Na ktoré zo svojich osobných a profesijných úspechov som najviac hrdý?
 • Čo iní ľudia považujú za moju silnú stránku?
 • Aké mám osobnostné kvality a aké mám vlastnosti?

TIP: Staňte sa majstrom neverbálnej komunikácie, život a práca, bude jednoduchší.

V rámci slabých stránok sú otázky nasledujúce:

 • Čo mi robí problémy?
 • Ktoré osobné nedostatky obmedzujú môj úspech?
 • Aké sú moje  nedostatky v  schopnostiach a skúsenostiach?
 • Akým úlohám a situáciám sa vyhýbam, pretože ich neovládam?
 • Čo iní ľudia považujú za moju najslabšiu stránku?
 • Čo mi nejde, s čím sa najviac trápim?
 • Aké mám zlozvyky, ktoré ma limitujú?

Pri príležitostiach je vhodne sa koncentrovať na nasledujúce otázky:

 • V čom môžem byť úspešný, keď využijem svoje silné stránky?
 • Ako by som mohol využiť svoje silné stránky k profesijnému a osobnému rozvoju?
 • Aké mám možnosti, keď by som využil svoje silné stránky?

V rámci ohrozenia je vhodne sa venovať týmto otázkam:

 • Čo ma môže ohroziť v mojej profesii?
 • Na čo nemám vplyv, čo ma môže ohroziť?
 • Akým prekážkam súčasne čelím?
 • Aké sú limity, ktoré mi brania v činnosti, správaní v rôznych situáciách?
 • Môže byť niektoré z mojich slabých stránok pre mňa hrozbou?

TIP: Poznáte správanie Mobbingu a Bossingu? Často to môže byť hrozba, ktorá vám môže brániť k úspechom.

swot analýza osobnosti – príklad

Aby ste mali lepší prehľad ako takáto swot analýza osobnosti vyzerá v praxi, tak si ukážeme príklad istého mladého fiktívneho administratívneho pracovníka Milana Kukučaka. Ako cieľ si stanovíme povýšenie tohto pracovníka, ak uvažujete o povýšení je swot analýza osobnosti skvelý a účinný nástroj.

Swot analýza osobnosti príklad

V rámci výsledku swot analýzy osobnosti taktiež spočítame súčty jednotlivých faktorov a na základe výsledku stanovíme odporúčanú stratégiu. Silné stránky majú spolu 32 bodov, slabé stránky 30 bodov, príležitosti 33 bodov a hrozby 31 bodov. V tomto prípade nám vyšiel najlepší výsledok, kde silné stránky a príležitosti dominujú a na základe tohto zistenia, môžeme aplikovať ofenzívnu stratégiu , takže Milan, ak bude chcieť byť povýšený môže byť vo svojom postupe odvážnejší.

SWOT analýza vám môže pomáhať na pravidelnej báze. Jej veľkou výhodou je, že dá sa aplikovať na rôzne oblasti pôsobnosti a aj na osobnosť, takže predstavuje aj ideálny nástroj pre sebareflexiu. Kľúčové je hlavne byť kritický a autentický, len tak získate zo SWOT analýzy maximum pre váš strategický rozvoj podniku alebo osobnosti.

Aké máte vy skúsenosti so SWOT analýzou? Ako často ju používate? Čo si na nej najviac vážite? Podeľte sa o vaše názory v komentároch, inšpirujme sa všetci navzájom.

1 COMMENT

Pridajte komentár

Please enter your comment!
Please enter your name here